O Concello aproba a declaración de accesibilidade da súa sede electrónica

19

O Concello de Pontevedra vén de aprobar a declaración de accesibilidade da Sede Electrónica, tras unha autoavaliación levada a cabo a través de informe solicitado ao Observatorio de Accesibilidade. Esta declaración conforma o primeiro chanzo na aplicación da normativa, tanto de caracter estatal como europeo, para garantir uns requisitos mínimos de accesibilidade de sitios webs e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, para que as relacións coas persoas usuarias sexan reais e efectivas, e non incurran en ningún tipo de discriminación. 

Hai que lembrar que a Sede Electrónica do Concello de Pontevedra foi posta en marcha en marzo do ano 2016 e que, desde entón e ata a actualidade, se foi implementando con melloras para as persoas administradas. Neste momento, a Sede Electrónica permite realizar trámites relativos a servizos tales como o Padrón municipal, Urbanismo, Tesourería e Recadación, entre outros. Nestes trámites inclúense, por exemplo, solicitudes electrónicas, consulta de expedientes, notificacións electrónicas, pagamento de recibos ou facturas electrónicas, tanto para persoas particulares como para entidades corporativas e empresas. Desde marzo de 2016 ata o mes de xullo de 2019, o número total de trámites realizados electronicamente ascende a un total de 68.999.

A sede electrónica do Concello de Pontevedra (sede.pontevedra.gal) a declaración de accesibilidade deste sitio coa finalidade de asegurar que os cidadáns se beneficien dun acceso máis amplo aos servizos ofrecidos electrónicamentee. Así, créase a denominada Unidade responsable de accesibilidade, cuxas funcións principais son as de coordinar e velar polo correcto funcionamento da accesibilidade de sitio web, atender as reclamacións, coordinar as avaliacións e revisións periódicas, e fomentar a concienciación e formación nesta materia.

Tamén se pon a disposición de calquera persoa usuaria da sede electrónica un correo electrónico (accesibilidade.sede@pontevedra.eu) para informar da existencia de posibles incumprimentos dos requisitos de accesibilidade, formular queixas e plantexar suxestións ao respecto. Establecerase así mesmo, o procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 que entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Normativa 

A Directiva (UE) 2016/2102, do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público esixe que estes se baseen en requisitos comúns de accesibilidade establecidos a nivel europeo de forma que se fomenta a interoperabilidade1 e se garante que os cidadán se beneficien dun acceso mais amplo aos servizos do sector plublico mediante sitios web e aplicacións cada vez mais accesibles.

Para a consecución deste obxectivo aprobouse o Real Decreto 1112/2018 que recolle os aspectos relativos aos requisitos mínimos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público co fin de seguir garantindo que a accesibilidade e non discriminación, en xeral e especialmente das persoas con discapacidade nas súas relacións co sector público, sexan reais e efectivas. 

Neste senso, enténdese por accesibilidade o conxunto de principios e técnicas que se deben respectar ao deseñar, construír, manter e actualizar os sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles, para garantir a igualdade e a non discriminación no acceso das persoas usuarias, en particular das persoas con discapacidade e dos maiores.