Preguntas frecuentes sobre a área de Facenda

O recibo do imposto de circulación, envíase ao meu enderezo?

O aviso para o pagamento destes recibos remítese ao enderezo coñecido polo Concello. Este aviso non é unha notificación e se non se recibe hai que solicitalo antes de rematar o período voluntario de pago.

Merquei un piso, para que o recibo do IBI me chegue o ano que ven o meu nome, Ónde teño que facer o cambio de titularidade?

Terá que dirigirxe ao centro de Xestión Catastral, na rúa Andrés Muruais. O Catastro comunicará ao Concello o cambio de titularidade do piso.

Cómo podo obter un xustificante de que paguei un recibo meu dun imposto municipal?

A solicitude faise no Rexistro, mediante instancia. (vinculo)

Cándo é o periodo voluntario para pagar o IBI?

Segúndo disposto no calendario do contribuinte do ano. Máis información (vínculo)

Cambiei a domiciliación bancaria no meu banco, pero quero confirmar que se fixo.

Ten que facelo presentando o modelo 800 de domiciliación bancaria. Pode asegurarse no Servizo de Recadación Municipal, Casa do Concello, Praza de España. Tlf 986 804 300, ext. 4220, donde lle informarán da situación actual.

Cambiei de domicilio. Onde cambio a dirección no padrón e nos recibos?

Presentando instancia no Rexistro Xeral do Concello. Podo obtela na sección de descargas desta web, é o modelo 800.

Podo domiciliar os meus recibos sen ter que ir ao Concello?

Non, de momento hai que presentar unha instancia no Rexistro Xeral do Concello. Podo descargala a través desta web.

Teño que pagar ao Concello un tributo por transferencia, a que nº de conta debo facelo?

Non é o habitual. Ten que tratarse dun caso extremo, e precisa a autorización previa da Tesouraría Municipal. Nesta páxina poderán ir realizándose cada vez un maior número de trámites coma este desde o seu domicilio. Calquera outra información pode consultala na Tesouraría do Concello. Casa do Concello, Praza de España. Tlf.- 986 804 300. Ext. 4217, 4218, 4270.

Que ocorre se non paga en prazo unha débeda municipal?

Iniciarase o período de cobranza en executiva. O artigo 161 da Lei Xeral Tributaria establece que o período executivo iníciase, de forma automática, no caso das débedas liquidadas, ao día seguinte do vencimiento do prazo establecido para o seu ingreso.

Existen tres tipos de recarga:

Recóllense no artigo 28 da Lei Xeral Tributaria.
Executivo: 5% cando se satisfaga antes da notificación de providencia de embargo.
De constrinximento reducido: 10% cando se satisfaga antes dos seguintes prazos:
ou Se a notificación de providencia realízase entre o 1 e o 15 dun mes, desde a recepción ata o 20 de devandito mes ou inmediato hábil posterior.
ou Se se realiza entre o 16 e fin de mes, ata o 5 do mes seguinte ou inmediato hábil posterior.
De constrinximento ordinario: cando teñan pasado os anteriores prazos ou cando dentro dos mesmos non se tivese satisfeito a totalidade da débeda. Xunto coas cantidades do embargo ordinario pódense esixir intereses de demora.

Que é un Certificado de Bens e como se obtén?

É aquel que emite o Concello de Pontevedra (Departamento de Xestión Tributaria), no cal exponse a relación de bens que ten neste municipio o solicitante. A petición debe realizarse mediante instancia xeral no Rexistro. A instancia está disponible nesta web (Modelo 856).

Vou abrir un negocio e quérome dar de alta no IAE Que teño que facer?

Debe pagarse se se exerce con carácter empresarial, profesional ou artístico unha actividade económica; isto é, cando ordene por conta propia medios de produción e/ou humanos coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos sexa con local ou sen el.
Segundo as Tarifas hai cotas municipais, provinciais e nacionais.
Quedan exentas:
Todas as persoas físicas.
As sociedades cuxa cifra de negocios sexa inferior a 1 millón de euros, mentres non superen devandita cifra.
As sociedades que inicien por primeira vez o exercicio dunha actividade en territorio español, durante os dous primeiros períodos impositivos deste Imposto.

Teño unha factura do Concello sen cobrar, onde me informo?

Na intervención Municipal da Casa do Concello. Na praza de España S/N. Tlf.- 986 804300, ext. 4215.