Pagamento de recibos


O pagamento dos recibos e liquidacións pódese realizar mediante pagamento a través de:

Sede Electrónica.
– nos caixeiros automáticos habilitados,
– domiciliación bancaria ou,
– presencialmente nas entidades financeiras colaboradoras coa recadación, e que se indican no impreso do recibo.

Domiciliacións Bancarias
Supoñen a orde, a unha entidade bancaria, de pagamento de ingresos municipais con cargo á conta do solicitante.Advertencias
As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento. Tamén poderán trasladalas a outros bancos ou caixas de aforros, poñéndoo en coñecemento do Concello de Pontevedra antes da data límite que se sinala no punto prazo de presentación.

A domiciliación deixará de ter validez cando sexa anulada polo interesado, cando sexa rexeitada pola entidade de depósito ou cando o Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas (pola desatención en dúas veces consecutivas da domiciliación por causas imputables ao solicitante), así cando troque calquera dato do suxeito pasivo ou do obxecto tributario.

Prazo de presentación. Establécese como data límite para a admisión das solicitudes de domiciliación dous meses antes do comezo do período de recadación voluntaria a partir do que producirán efecto. Calquera solicitude presentada fóra de prazo producirá efectos para o exercicio seguinte.

Solicítase e preséntase en
O Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

No banco ou caixa onde se domicilie o pagamento (as entidades financeiras remítenas ao Concello).

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Recadación voluntaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
• Mod. 800 Solicitude de domiciliación bancaria
• Mod. 801 Anulación de domiciliación bancaria.

Advertencia
No caso de extravío do recibo antes ou despois do pagamento, poderá solicitar un duplicado do recibo na Oficina de recadación voluntaria que lle será facilitado no momento do seu requirimento, ou ben a través desta páxina web (prema na opción recibos duplicados para o pagamento)

Consulte as datas de pagamento dos recibos en Calendario do contribuínte, nesta mesma sección

Normativa reguladora
Ordenanza fiscal municipal de cada tributo

Domiciliacións bancarias

Supoñen a orde, a unha entidade bancaria, de pagamento de ingresos municipais con cargo á conta do solicitante.Advertencias
As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento. Tamén poderán trasladalas a outros bancos ou caixas de aforros, poñéndoo en coñecemento do Concello de Pontevedra antes da data límite que se sinala no punto prazo de presentación.

A domiciliación deixará de ter validez cando sexa anulada polo interesado, cando sexa rexeitada pola entidade de depósito ou cando o Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas (pola desatención en dúas veces consecutivas da domiciliación por causas imputables ao solicitante), así cando troque calquera dato do suxeito pasivo ou do obxecto tributario.

Prazo de presentación. Establécese como data límite para a admisión das solicitudes de domiciliación dous meses antes do comezo do período de recadación voluntaria a partir do que producirán efecto. Calquera solicitude presentada fóra de prazo producirá efectos para o exercicio seguinte.

Solicítase e preséntase en
O Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

No banco ou caixa onde se domicilie o pagamento (as entidades financeiras remítenas ao Concello).

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Recadación voluntaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 800 Solicitude de domiciliación bancaria
•    Mod. 801 Anulación de domiciliación bancaria.

Documentos :

800 Domiciliación bancaria de recibos
801 Anulación domiciliación bancaria

Emisión de recibos


Descrición
Realización da emisión de recibos a solicitude do interesado, antes ou despois do pagamento. Solicitaránlle que mostre o NIF, para acreditar que é a persoa interesada.

No caso de que se desexe un duplicado dun recibo para facer o pagamento, poderá obtelo a través desta páxina, prema na opción recibos duplicados para o pagamento.

Tramítase en
Recadación voluntaria (atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Autoliquidacións dos diferentes tributos


Tributos xestionados polo procedemento de autoliquidación, tales como plusvalía, licenza de obras ou ocupación da vía pública, imposto de construccións, instalacións e obras, etc.Documentación necesaria Encher o impreso de declaración do tributo coa copia do NIF ou do CIF e presentalo co documento no que consta a realización do feito impoñible, se este xa se producira.

Periodicidade
Cada vez que se produza o feito impoñible, esto é, a transmisión dun inmoble no caso de plusvalías, a realización dunha obra, a ocupación da vía pública, etc.

Pago
O documento de ingreso deberá facerse efectivo nas entidades financeiras indicadas no impreso no prazo de quince días naturais.

Tramítase en
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Presentación de documentación

Presentación de documentación para os servizos municipais de Xestión Tributaria, Recadación, Inspección Tributaria e Tesouraría.

Dirixido a
Todos os cidadáns que deban presentar, ben voluntariamente ou ben a raíz dun requirimento, documentación nalgún dos servizos de Xestión Tributaria, Recadación, Inspección Tributaria e Tesouraría do Concello de Pontevedra.

A documentación presentada incorporarase ao expediente correspondente e seguirá a tramitación propia do procedemento que deu orixe ao requirimento de documentación.

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función de a onde se remita)

Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Inspección Tributaria
Enderezo: Rúa Arcebispo Malvar núm. 1
Tel.: 986 804 305
Fax: 986 804 311
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Recadación voluntaria (atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Tesouraría
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4217)
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 857 Presentación de documentación requirida

Documentos :

857 Presentación de documentación Requerida

Solicitude de aprazamentos e fraccionamentos

Tramitación de solicitudes de aprazamentos e fraccionamentos de débedas tributarias e as derivadas doutros ingresos, que non se exaccionen mediante recibo, esto é, que só se fraccionarán ou aprazarán as débedas de caracter puntual non periódico.

Dirixido a
Os cidadáns con débedas tributarias que se atopen nunha situación económica financeira que lle impida transitoriamente efectuar o pagamento, sempre que se cumpra o establecido cos requisitos recollidos a continuación.

Documentación necesaria
–    Formulario da solicitude debidamente enchido. (Nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, número de identificación fiscal e enderezo fiscal do obrigado ao pago e, no seu caso, da persoa que o represente, identificación da débeda cuxo aprazamento ou fraccionamento se solicita, indicando a o menos o seu importe, concepto e data de finalización do prazo de ingreso en período voluntario, indicarase as causas que motivan a solicitude, deberá xustificarse a existencia de dificultades económico- financeiras que lle impidan de forma transitoria efectuar o pago no prazo establecido, se fará constar os prazos e demais condicións do aprazamento ou fraccionamento que se solicita, e finalmente lugar, data e sinatura da persoa solicitante).
–    Impreso de liquidación ou autoliquidación en modelo oficial.
–    Acreditación da titularidade da conta bancaria.
–    Documento e/ou xustificantes da motivación que se alega e que considera oportunos en apoio do pedimento.
–    Compromiso formal e irrevogable da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca de formalizar o aval ou certificado de seguro de caución para o caso en que se conceda o fraccionamento ou aprazamento solicitado.
–    Documentos que acrediten a representación (no caso que se actúe a través de representante).
–    Plan de pagos.
–    Garantía que se ofrece conforme a o disposto no artigo 82 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeneral tributaria.
–    No caso de solicitar dispensa de garantía, alegaranse os motivos e achegarase a seguinte documentación:
o    Declaración responsable e xustificación documental manifestando carecer de bens ou non posuír outros que os ofrecidos en garantía.
o    Xustificación documental da imposibilidade de obter aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.
o    Balance e conta de resultados dos tres últimos anos e informe de auditoría, se existe, no caso de empresarios ou profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.
o    Plan de viabilidade e calquera outra información que xustifique a posibilidade de cumprir o aprazamento ou fraccionamento solicitado.
Cando se solicite a admisión de garantía que non consista en aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, achegase, xunto á solicitude de aprazamento ou fraccionamento e aos documentos a antes mencionados a seguinte documentación:
–    Declaración responsable e xustificación documental da imposibilidade de obter dito aval ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.
–    Valoración dos bens ofrecidos en garantía efectuada por empresas ou profesionais especializados e independentes. Cando exista un rexistro de empresas ou profesionais especializados na valoración dun determinado tipo de bens, a valoración deberá efectuarse, preferentemente, por unha empresa ou profesional inscrito en dito rexistro.
–    Balance e conta de resultados do último exercicio cerrado e informe de  auditoría, se existe, en caso de empresarios ou profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.

Información
O importe da garantía ofrecida deberá cubrir: O importe da débeda en período voluntario, dos xuros de mora que xere o aprazamento ou fraccionamento e un 25 por cento da suma de ámbalas dúas partidas.
A garantía deberá formalizarse no prazo de 2 meses contados a partires do día seguinte ao da notificación do acordo de concesión cuxa eficacia quedará condicionada a dita formalización.
Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na normativa ou  non se achegan os documentos citados nos apartados anteriores, o órgano competente para a tramitación do aprazamento ou fraccionamento requirirá ao solicitante para que, nun prazo de 10 días contados a partires do seguinte ao da notificación do requirimento, subsane o defecto ou achegue os documentos con indicación de que, de non atender o requirimento no prazo sinalado, terase por non presentada a solicitude e se arquivará sen mais trámite.
Non procederá a subsanación se non se achega xunta á solicitude de aprazamento ou fraccionamento a autoliquidación que non obre en poder da Administración. Neste caso, procederá a inadmisión conforme a o previsto no artigo 47 do Regulamento xeral de recadación.
Se a solicitude de aprazamento ou fraccionamento fose presentada en período voluntario de ingreso e o prazo para atender o requirimento de subsanación finalizase con posterioridade ao prazo de ingreso en período voluntario e aquel non fose atendido, iniciarase o procedemento de constrinximento mediante a notificación da oportuna providencia de constrinximento.
Cando o requirimento de subsanación fose obxecto de contestación en prazo polo interesado pero non se entendan subsanados os defectos observados, procederá a denegación da solicitude de aprazamento ou fraccionamento.
Poderá acordarse a denegación cando a garantía aportada pola persoa solicitante fora rexeitada anteriormente pola Administración tributaria por falta de suficiencia xurídica ou económica ou por falta de idoneidade.
Cando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se poderá requirir ao solicitante a información e documentación que considere necesaria para resolver a solicitude de aprazamento ou fraccionamento e, en particular, a referente á titularidade, descripción, estado, cargas e utilización dos bens ofrecidos en garantía.

• O fraccionamento concederase, de ser o caso, por un período máximo de 18 meses en prazos mensuais ou bimensuais.
• O aprazamento concederase, de ser o caso, por un período máximo de 18 meses.
• As cantidades aprazadas sempre producen xuros de mora. Cando a totalidade da débeda aprazada ou fraccionada sexa garantida con aval de crédito solidario en entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou seguro de caución, o xuro de mora esixible será o xuro legal que corresponda ata a data do seu ingreso (artigos 26 e 65.4 da Lei Xeral Tributaria e 53 do Regulamento Xeral de Recadación).
• Non son aprazables as seguintes débedas:
•    As que se exaccionan por medio de efectos timbrados
•    As de contía inferior a 300,00 €
•    As de vencemento periódico e notificación colectiva (recibos de padrón)
•    As suspendidas, por iniciativa de parte, cando recaera sentenza firme en contra
• Non se esixe garantía se o solicitante é unha administración pública ou se a débeda que se pide aprazar ou fraccionar é inferior a 1.500,00€.

Tramitación
As solicitudes de aprazamento ou fraccionamento dirixiranse ao órgano competente para a súa tramitación dentro dos prazos seguintes:
–    Débedas que se atopen en período voluntario de ingreso ou de presentación das correspondentes autoliquidacións: dentro do prazo fixado para o ingreso no artigo 62.1, 2 e 3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, ou na normativa específica. A estes efectos, no caso de débedas resultantes de autoliquidacións presentadas fora de prazo, só se entenderá que a solicitude se presenta en período voluntario cando a solicitude de aprazamento ou fraccionamento se presente xunta coa autoliquidación extemporánea.
–    Débedas que se atopen en período executivo: en calquera momento anterior á notificación do acordo de enaxenación dos bens.

• O expediente resólvese cun acordo do Concelleiro de Medio Ambiente Urbano e Facenda, que se lle notifica ao solicitante no seu domicilio. O prazo máximo para resolver o expediente é de seis meses.

Preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.:
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Solicítase e tramítase en
Recadación voluntaria (atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 860 Solicitude de aprazamento/fraccionamento

Normativa
•    Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria
•    Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación
•    Bases de execución do Orzamento municipal

Documentos :

860 Solicitude de Aprazamento : Fraccionamento

Solicitude de compensación de débedas

O obrigado tributario pode solicitar a compensación de débedas tributarias co Concello de Pontevedra cando exista un crédito ao seu favor neste Concello.Dirixido a Calquera persoa física ou xurídica que teña un crédito recoñecido polo Concello e unha débeda coa facenda municipal.

Documentación necesaria
– Solicitude de compensación de débeda, correctamente enchida.
– Copia dos documentos nos que se reflictan as débedas.
– Copia dos documentos nos que se reflictan os créditos.

Advertencias
A presentación da solicitude de compensación en período voluntario impedirá o inicio do período executivo da débeda concorrente co crédito ofrecido, pero non o devengo dos xuros de demora que poida proceder, de ser o caso, ata a data de recoñecemento do crédito.

A extinción da débeda tributaria producirase no momento da presentación da solicitude ou cando se cumpran os requisitos esixidos para as débedas e os créditos, se ese momento fose posterior á dita presentación. O acordo de compensación declarará a extinción da débeda.

Se o importe da débeda é superior ao do crédito, deberá realizarse o ingreso da parte restante. Se o crédito é superior ingresaráselle a diferencia na conta indicada na solicitude de compensación.

Se o Concello comproba a inexistencia do crédito ofrecido ou, para o caso dun crédito por devolución tributaria, comproba que non existe solicitude de devolución, a Administración considerará como non presentada a solicitude de compensación e arquivará sen máis trámites.

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función da compensación solicitada)

Xestión Tributaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Tesouraría
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 217
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 861 Solicitude de compensación

Documentos :

861 Solicitude de Compensación

Solicitude de beneficios fiscais no IAE

É a solicitude de exención ou bonificación no Imposto sobre actividades económicas.

Dirixido a
Persoas/organismos que cumpran os requisitos sinalados na normativa de aplicación.

Exencións: Poderán solicitar exención:
•    Os organismos públicos de investigación, establecementos de ensino e todos os seus graos, custeados integramente con fondos do Estado, das Comunidades Autónomas ou das entidades locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública, e os establecementos de ensino en todos os seus graos que, carecendo de ánimo de lucro, estivesen en réxime de concerto educativo.
•    As asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos, e sensoriais, sen ánimo de lucro, polas actividades de carácter pedagóxico, científico, asistenciais e de emprego que realicen para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de minusválidos.
Bonificacións:
•    Poderán solicitar bonificación os suxeitos pasivos que tributen por cada cota municipal e que teñan incrementado o promedio da súa plantilla de traballadores con contrato indefinido durante o período impositivo inmediato anterior ao da aplicación da bonificación, en relación co período anterior a aquel.
Documentación necesaria

Exencións:
– Organismos públicos de investigación, establecementos de ensinanza públicos ou con concerto educativo
•    Certificación da administración correspondente acreditativa do financiamento da entidade.
– Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de lucro.
•    Certificación do órgano do que dependa, acreditativa da natureza e fins da entidade.
Bonificacións:
– Incremento de traballadores con contrato indefinido.
•    Certificados da Tesourería Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empresa nos exercicios correspondentes.
•    Copia compulsada dos contratos laborais dos traballadores contratados no período impositivo inmediato anterior.
•    Fotocopia dos TC2 de decembro do ano anterior ao do aumento de contratación indefinida.

Prazo de presentación:
Exencións, a solicitude presentada terá efectos, no seu caso, no período impositivo seguinte ao da solicitude.
Bonificacións, un mes contado dende o día seguinte ao de finalización do período de exposición pública do Padrón do imposto no mesmo exercicio. As presentadas fora deste prazo terán efectos, no seu caso, no período impositivo seguinte ao da solicitude.

Advertencias
Se a solicitude ou a documentación presentada teñen algún defecto, ou se non se presenta toda a documentación necesaria, concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase o expediente sen máis trámites.

A solicitude resólvese coa Resolución do concelleiro de goberno responsable da Area de Medio Ambiente Urbano e Facenda que se notificará ao interesado no seu domicilio. O prazo para resolver é de seis meses. Se nese prazo non se resolvera, a solicitude entenderase desestimada.

Unha vez concedido un beneficio fiscal non será preciso reiterar a solicitude para a súa aplicación en períodos futuros, salvo que se modifiquen as circunstancias que xustificaron a súa concesión ou a normativa aplicable.

Solicítase e preséntase en:

Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.:
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios: Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 803 Solicitude de beneficios fiscais no IAE

Normativa reguladora
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
•    Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.

Documentos :

803 Solicitude de Beneficios Fiscais no IAE

Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles

Declaración de exención ou bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles nos supostos legalmente establecidos.

Documentación necesaria
Exencións:
– Centros docentes con concerto educativo
1    Acreditación da cualidade de centro concertado
2    Informe de Catastro sobre o valor catastral da superficie afectada á ensinanza concertada

– b) Inmobles declarados de interese cultural .
1    Xustificación da declaración do inmoble como ben de interese cultural
2    Certificación da inserción no rexistro de bens de interese cultural

– c) Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas Documentación a achegar
1    Certificación da Dirección Xeral de Montes

Bonificacións:
– Obras de promoción inmobiliaria.
1    Copia compulsada da licenza municipal de obras
2    Copia do último recibo do IAE ou certificación da AEAT de que o beneficiario se atopa non suxeito ou exento
3    Copia compulsada do título de propiedade do inmoble
4    Fotocopia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens
5    Balance de situación pechado a 31 de decembro do exercicio inmediato anterior
6    Certificado do director técnico das obras visado polo colexio oficial competente que acredite o inicio das mesmas

– Vivenda de protección autonómica .
1    Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
2    Copia compulsada do título de propiedade do inmoble
3    Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

– Ben rústico de cooperativas agraria e de explotación comunitaria da terra. Documentación a achegar
1    Acreditación de que o ben rústico pertence a cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra

– Familia numerosa.
1    Copia compulsada do título oficial que acredite a condición e categoría de familia numerosa
2    Certificado de empadroamento do suxeito pasivo

Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 804.1 Solicitude de bonificación do IBI
•    Mod. 804.2 Solicitude de execcións do IBI

Normativa reguladora
•    RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
•    Lei 7/1985 de Bases de réxime local, modificada pola Lei 57 / 2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
•    Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

Documentos :

804.1 Solicitude de Bonificación no IBI
804.2 Solicitude de Exenxión do IBI

Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Tramitación de solicitudes de exencións e bonificacións no Imposto de vehículos de tracción mecánica

En caso de exencións si se trata de:
a)    vehículos conducidos por persoas con mobilidade reducida ás que se refire a liña A do anexo II do Regulamento xeral de vehículos e estean matriculados a nome de minusválidos sempre que sexa para o seu uso exclusivo.
b)    vehículos para o transporte de persoas con mobilidade reducida ás que se refire a liña A do anexo II do Regulamento xeral de vehículos e estean matriculados a nome de minusválidos sempre que sexa para o seu uso exclusivo.
c)    Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.

En caso de bonificacións si se trata de:
a)    Vehículo histórico catalogado como tal segundo a lexislación vixente
b)    Vehículo cunha antigüidade superior a 25 anos. De non ter acreditación da data de fabricación, tomarase como data a primeira matriculación, e de non coñecela, tomarase a data na que se deixou de fabricar. En calquera dos casos achegará documentación xustificativa.

Documentación necesaria
En exención por
a) Vehículo conducido por persoa con discapacidade.
1    Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente
2    Copia compulsada da póliza do seguro do vehículo onde debe constar que o tomador e o conductor habitual é o beneficiario da exención
3    Xustificante de pago do seguro do vehículo
4    Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é para o seu uso exclusivo

b) Vehículo destinado ao transporte de persoa con discapacidade.
1    Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente
2    Copia compulsada da póliza do seguro do vehículo
3    Xustificante de pago do seguro do vehículo
4    Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é exclusivamente para o seu transporte

c) Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.
1    Copia compulsada da cartilla de inspección agrícola

En Bonificación por
a) Vehículo histórico.
1    Acreditación de que o vehículo histórico está catalogado como tal segundo a lexislación vixente
b) Vehículo con antigüidade superior a 25 anos.
1    Acreditación da data de fabricación

Advertencias
Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámites.

A solicitude resólvese coa Resolución do concelleiro de goberno responsable da Area de Medio Ambiente Urbano e Facenda que se notificará ao interesado no seu domicilio. O prazo para resolver é de seis meses. Se nese prazo non se resolvera, a solicitude entenderase desestimada.

Prazo de presentación
En exencións, a solicitude presentada terá efectos, en seu caso, no período impositivo seguinte ao da solicitude.
En Bonificacións, un mes contado dende o día seguinte ao de finalización do período de exposición pública do Padrón do imposto no mesmo exercicio. As presentadas fora deste prazo terán efectos, no seu caso, no período impositivo seguinte ao da solicitude.

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 802 Solicitude de benerficios fiscais no IVTM

Normativa reguladora:
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo.
•    Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

Documentos :

802 Solicitude Beneficios fiscais IVTM

Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO)

Bonificación do pago do ICIO nos supostos establecidos na Ordenanza Fiscal 20/2008 do Concello de Pontevedra.

Dirixido a
Os suxeitos pasivos que cumpran os requisitos sinalados na devandita Ordenanza Fiscal. Pódese solicitar bonificación nos seguintes casos:
•    Construccións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico -artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.
•    Construccións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou electrónico da enerxía solar para autoconsumo. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para producción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da Administración competente. A porcentaxe de bonificación establecida aplícase sobre os gastos de execución material dos sistemas de aproveitamento térmico ou electrónico da enerxía solar.
•    Construccións, instalacións e obras declaradas como vivendas de protección autonómica polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
•    Construccións, instalacións e obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados. A porcentaxe de bonificación establecida aplícase sobre os gastos de execución material das obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

Documentación necesaria
•    Actuacións de especial interese ou utilidade municipal.
– Informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal.
•    Obras declaradas vivendas de protección autonómica.
–    Copia compulsada da cédula de cualificación provisional como vivenda de protección autonómica, emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
•    Actuacións que incorporen enerxía solar.
–    Proxecto técnico visado, acreditativo das actuacións e homologación dos colectores empregados.
–    Detalle dos gastos que comporte a execución.
•    Actuacións que favorezan o acceso e uso por discapacitados.
–    Proxecto técnico visado, que conteña separata coa relación de obras que contemplan explicitamente as medidas adicionais ás establecidas como obrigatorias e mínimas na normativa, e o seu orzamento.

Prazo de presentación das solicitudes de bonificación deben presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas.

Preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 805. Solicitude de beneficios fiscais no ICIO

Normativa reguladora:
– Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
– Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
– Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras.

Documentos :

805 Solicitude de Bonificación no ICIO

Declaración para o pago do imposto sobre Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (Plusvalías)

Solicitude para autoliquidar o imposto sobre o incremento dos terreos de natureza urbana.Dirixido a
O obrigado ao pagamento será:
a.    Nas transmisións inte rvivos a título oneroso, o suxeito pasivo será sempre o transmitinte, con independencia de calquera pacto estipulado na escritura pública.
b.    Nas transmisións inter vivos a título gratuíto, o suxeito pasivo será sempre o adquirente, con independencia de calquera pacto estipulado na escritura pública.
c.    Nas transmisións mortis causa, o suxeito pasivo é o herdeiro, legatario ou a comunidade de herdeiros.
d.    Substituto do contribuínte: nas transmisións a título oneroso, se o transmitinte é unha persoa física non residente en España, o adquirente é o substituto do contribuínte.

Prazo de presentación da declaración:
–    Cando se trate de actos inter vivos, trinta días dende a data de transmisión da propiedade do terreo ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce limitativo do dominio sobre o terreo.
–    Cando se trate de actos mortis causa, seis meses prorrogables a un ano a solicitude do suxeito pasivo, dende a data de transmisión da propiedade do terreo ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce limitativo do dominio sobre o terreo.

Normativa reguladora:
•    Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais
•    Ordenanza fiscal  reguladora do imposto sobre o aumento de valor dos terreos de natureza urbana

Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función da compensación solicitada)
Xestión Tributaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4264)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 830 declaración tributaria do IIVTNU (plusvalía)

Documentos :

830 Declaración Tributaria para o IIVTNU

Solicitude de prórroga de pago de plusvalía por causa de morte

Solicitude de prórroga para autoliquidar o imposto sobre o incremento dos terreos de natureza urbana no caso de transmisión por causa de morte.Dirixido a
Os obrigados ao pagamento, que  serán:
•    Nas transmisións mortis causa, o suxeito pasivo é o herdeiro, legatario ou a comunidade de herdeiros.
Prazo de presentación da declaración:
•    Actos mortis causa: seis meses dende a data na que se produce a transmisión da propiedade do terreo ou se constitúe ou transmite calquera dereito real de goce limitativo do dominio sobre o terreo. Este prazo pódese prorrogar a un ano se o solicita o suxeito pasivo.

Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función da compensación solicitada)
Xestión Tributaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4264)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 807 Solicitude de prórroga no IIVTNU (plusvalía)

Documentos :

807 Solicitude de Prórroga no IIVTNU

Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre o aumento do valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalía)

Declaración de exención ou bonificacións no imposto sobre o aumento do valor dos terreos de natureza urbana, nos supostos legalmente establecidos.

1.    Exencións: Están exentos os aumentos de valor que se produzan como consecuencia da transmisión de bens situados dentro do perímetro delimitado como conxunto histórico- artístico ou teñan sido declarados de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1995 do patrimonio histórico español, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que realizaron por conta deles obra de conservación, mellora ou rehabilitación nos inmobles transmitidos. Para ter dereito a exención, as obras teñen que cumprir estes requisitos:
a. Deben estar realizadas con posterioridade á entrada en vigor do Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica e consonte co establecido nos capítulos 1 e 2 do título 4 do citado Plan.
b. Deben estar rematadas dentro do período comprendido nos vinte anos inmediatamente anteriores á data de devengo do imposto.

2.    Bonificacións: Transmisións de bens a título lucrativo por causa de morte a favor de ascendentes e adoptantes, descendentes e adoptados, ou cónxuxe do causante.

Documentación necesaria:
Exencións:
•    Copia compulsada da licenza de obras
•    Copia compulsada do certificado final de obra
Bonificacións:
•    Certificado de defunción ou copia compulsada.
•    Copia compulsada do testamento e certificado da última vontade do causante.
•    Copia compulsada da relación de herdeiros.
•    Relación de inmobles urbanos propiedade do causante.
•    Documentación acreditativa da titularidade dos inmobles no termo municipal Pontevedra
•    Anexo 1-Listaxe de herdeiros.

Prazo de presentación:
A solicitude de beneficio fiscal deberá presentarse antes de que se lle notifique ao suxeito pasivo o inicio de calquera procedemento de inspección ou comprobación tributaria relativo ao imposto.

Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 806 Solicitude de beneficios fiscais no IIVTNU

Normativa reguladora:
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
•    Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Documentos :

806 Solicitude de Beneficios Fiscais no IIVTNU

Solicitude de beneficios fiscais na taxa pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo

Solicitude de exención nas taxas pola prestación dos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, de saneamento e depuración de augas residuais e de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos ou de bonificación na de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos urbanos.

Dirixido a
Na exención
–    Contribuíntes cuns ingresos anuais inferiores ao salario mínimo interprofesional. A da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos urbanos tamén os que sexan beneficiarios da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA).

Na bonificación
–    Contribuíntes que habiten en zonas nas que a recollida teña lugar en días laborables alternos.

Documentación necesaria:
No caso de contribuíntes con ingresos anuais inferiores ao salario mínimo interprofesional ou beneficiarios do RISGA:
–    Certificación da administración correspondente acreditativa dos ingresos que percibe.

Solicitarase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en: (función de a onde se remita)
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Inspección Tributaria
Enderezo: Rúa Arcebispo Malvar núm. 1
Tel.: 986 804 305
Fax: 986 804 311
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios: Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 808 Solicitude de beneficios fiscais na taxas (auga, saneamento e lixo)

Normativa reguladora
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
•    Ordenanza fiscal 19/2008, reguladora da taxa de xestión da rede de sumidoiros.
•    Ordenanza fiscal 18/2008, reguladora da taxa pola prestación do servicio de abastecemento de auga.
•    Ordenanza fiscal 6/2008, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo.

Documentos :

808 Solicitude de Beneficios Fiscais nas taxas Pola Prestación de Servizos de Auga, Saneamento e lixo

Solicitude de beneficios fiscais noutros tributos


Declaración das exencións ou bonificacións nos diferentes tributos regulados nas Ordenanzas fiscais municipais, nos supostos establecidos nas mesmas.

Documentación necesaria
-Solicitude do interesado/a.
-Documentación acreditativa de conformidade co establecido na Ordenanza reguladora do tributo para o que se solicite o beneficio fiscal.

Normativa reguladora
-R. D. Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido da lei das facendas locais.
-R.D. 2822/1998 de 23 de decembro, Regulamento xeral de Vehículos.
-Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
-Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
-Lei 7/1985 de Bases de réxime local.
-Lei 57/2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
– Ordenanzas fiscais reguladoras do cada tributo

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Solicitude de devolución de ingresos

Este trámite realizase para recoñecer o dereito e practicar a devolución dos ingresos que indebidamente se tivesen realizado no Concello de Pontevedra con ocasión do cumprimento de obrigas tributarias ou pagos de sancións.

O obxecto do procedemento é recoñecer o dereito e practicar a devolución dos ingresos que se realicen por mor do cumprimento das obrigas tributarias ou do pagamento de sancións nos seguintes supostos.
–     Cando se producira duplicidade no pagamento da débeda ou sanción.
–    Cando se teña ingresado un importe superior ao resultante do acto administrativo ou autoliquidación que deran lugar ao ingreso.
–    Cando se producira o ingreso dunha cantidade despois de ter prescrita a obriga de pagamento.
–    Cando se teña presentado, e admitido polo Concello, a renuncia á prestación que impoñía o pagamento.
–    Cando se teñan pagado dous recibos ou liquidacións polo mesmo feito impoñible e o mesmo período.
–    Cando se teña anulado o recibo ou liquidación por resolución administrativa, económico- administrativa ou xudicial.
–    Nos demais supostos que recolle a normativa tributaria.

Dirixido a
Os obrigados tributarios, os suxeitos infractores e os seus sucesores.

Documentación necesaria. Achegará o xustificante de pago do recibo ou liquidación da que solicita a devolución, debendo obrar no expediente o documento orixinal, facéndolle entrega, no seu caso, de resgardo conforme entregou dita documentación.

Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsanen as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámites.

Se a persoa solicitante da devolución é:

a) o suxeito pasivo do tributo: Deberá achegar a documentación acreditativa das manifestacións formuladas polo solicitante da devolución: (orixinal e fotocopia para compulsa).

b) persoa distinta do suxeito pasivo:
a.    Orixinal do xustificante /s de pago: (orixinal e fotocopia para compulsa).
b.    Xustificante acreditativo da titularidade da conta bancaria na que, no seu caso, se procederá a efectuar a devolución por transferencia.
c.    E, no caso de que o pago se fixera mediante tarxeta, achegará xustificante acreditativo da titularidade da tarxeta e núm.. da tarxeta coa que se efectúo o pago.

Nos supostos de falecemento do suxeito pasivo:
a.    Declaración de herdeiros.
b.    Certificado de defunción.
c.    Renuncia, no seu caso, de un ou varios herdeiros a favor de outro/s e copia do NIF de todos eles.

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función da compensación solicitada)
Xestión Tributaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos

Normativa reguladora:
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Real decreto 520/2005, de 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa

Documentos :

870 Solicitude de Devolución de Ingresos Indebidos

Solicitude de devolución de fianza

Devolución dunha garantía, depositada no Concello de Pontevedra para asegurar o cumprimento dunha obriga legal, despois de que esta se cumpra debidamente.

Dirixido a
Ao interesado que ten cumprida a obriga que asegura a fianza.

Requirimentos
Cumprimento da obriga que garante a fianza:
– Extinción da débeda.
– Remate da obra ou do período de garantía.
– Remate do contrato, etc.

Documentación necesaria
Ver instruccións particulares do documento anexo ao modelo de solicitude.

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Tesouraría, Contratación ou Urbanismo
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: Ver no directorio da páxina web
Fax: .: Ver no directorio da páxina web
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios: Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 879 Devolución de fianzas

Documentos :

879 Solicitude de Devolución de Fianza

Reclamacións e recursos


A atención ao público dos servizos de Xestión Tributaria, Inspección Tributaria, Recadación e Tesouraría facilita a axuda necesaria para realizar a formulación de reclamacións, recursos e queixas derivadas das actuacións emprendidas por algún destes servizos do Concello. Así como asesorará sobre os dereitos e garantías que asisten ao contribuínte. Así mesmo, atende a presentación dos recursos que correspondan contra actos administrativos de liquidación, recadación e inspección.

Preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
No servicio ao que vaia dirixido, ou ao que corresponda.

Normativa reguladora:
• R.D. Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido da lei das facendas locais.
• Ordenanzas fiscais municipais.
• Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
• Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
• Lei 7/1985 de Bases de réxime local.
• Lei 57/2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
• Regulamento orgánico do Tribunal Económico- administrativo do Concello de Pontevedra