Estos son os indicadores económico-financieiros do Concello de Pontevedra, ata o 31 de decembro de 2014.

 

INDICADORES 2014
Solvencia a curto prazo 4,65
Endebedamento por habitante 210,18 €
Execución do orzamento de gastos 0,90
Gasto por habitante 840,37 €
Inversión por habitante 182,06 €
Esfozo inversor 0,22
Período medio de pago 22,82 días
Execución do orzamento de ingresos 0,92
Autonomía fiscal 0,64
Período medio de cobro 54,20 días
Superávit o déficit por habitante 106,59 €