Plan Estatal 2013-2016

O Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, está regulado no Real decreto 233/2013, do 5 de abril, actualmente prorrogado no marco do Real decreto 637/2016, do 9 de decembro.

As axudas previstas neste Plan consisten en subsidiacións de préstamos convidos e subvencións orientadas a fomentar as actuacións que se enmarquen nalgún dos seguintes programas en que se estrutura o Plan, sempre que se cumpran os requisitos que se esixan e dentro das disponibilidades presupuestarias existentes:

1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
3. Programa de fomento do parque público de vivenda en aluguer.
4. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.
-Axudas na ARI Estribela

-Axudas na ARI Conxunto Histórico de Pontevedra
6. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
7. Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
8. Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Liñas básicas de rehabilitación

Serán actuacións protexibles as obras de rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares no medio rural, e en vivendas ou edificios de vivendas no ámbito dunha área de rehabilitación declarada conforme o procedemento previsto no decreto de referencia, así como as promocións de vivenda que estean, ou estiveran, acollidas ao réxime de promoción pública, e as actuacións de rehabilitación de carácter illado acollidas ao Plan Estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

O Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, posibilita a implantación en Galicia deste Plan no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a publicación da Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro (BOE núm. 292, do 03/12/2014) tras a sinatura, o día 05/09/2014, do convenio de colaboración para a implantación do plan en Galicia (DOG núm. 206 do martes, 28 de outubro de 2014).

A Orde do 09/03/2015 da CMATI establece as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal 2013-2016 de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, tras ela asínase o Acordo da Comisión Bilateral entre a Administración do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, que posibilita a regulación e apertura das correspondentes convocatorias para poder solicitar as subvencións en materia de rehabilitación.

Solicitudes

Prazo pechado.

407 ANEXO I Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención
408 ANEXO II Solicitude memoria técnica (no caso de obras menores)
409 ANEXO III Solicitude de subvención. Edificio
410 ANEXO III Solicitude de subvención. Vivenda
411 ANEXO IV Comunicación do inicio das obras
412 ANEXO V Comunicación do remate das obras
413 ANEXO VI Autorización (no caso de que exista mais dunha persoa propietaria)
414 ANEXO VIII Renuncia
415 ANEXO VII Documento de representación

Normativa:

– Bases reguladoras e convocatoria pública para solicitar axudas (BOP núm. 244, do venres 22/12/2017). Ver

– Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016. Ver pdf

– Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axudas previstas no RD 233/2013. Ver pdf

– Convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Fomento e a C.A. de Galicia para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. Ver pdf

– Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Ver pdf

– Real Decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal 2013-2016. Ver pdf

Logo Oficina Tecnica Rehabilitacion 700px