Inicio Áreas Urbanismo Planeamento urbanístico Criterios interpretacións PXOU

Criterios interpretacións PXOU

DATATÍTULODOCUMENTOBOPDOG
24/05/2021CRITERIO INTERPRETATIVO SOBRE CATEGORIZACIÓN E ALCANCE DO RÉXIME APLICABLE A PREDIOS DE SOLO URBANO INCLUÍDOS NAS ZONAS RESIDENCIAL INTENSIVA E EXTENSIVA DO PXOU EN RUEIROS QUE CONTAN CON VIAL EXISTENTE E PARALELO NON EXECUTADO, EN FUNCIÓN DAS DETERMINACIÓNS DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª DA LSGVer pdf15/07/2115/07/21
19/05/2020INSTRUCIÓN SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SOLICITAR ACORDO PREVIO FAVORABLE DA AXENCIA ESTATAL DE SEGURIDADE AÉREA (AESA) EN MATERIA DE SERVIDUMES AERONÁUTICASVer pdf
21/01/2020CRITERIO INTERPRETATIVO SOBRE ADMISIÓN DE USOS EXCLUSIVOS NON RESIDENCIAISVer pdf
21/10/2019CRITERIO INTERPRETATIVO PARA INTEGRAR AS CONTRADICIÓNS E INCONGRUENCIAS ENTRE OS ARTIGOS 8 E 9 E CONCORDANTES DAS NORMAS E ORDENANZAS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU NO SECTOR B-1-VALDECORVOSVer pdf
25/04/2018CONSULTA SOBRE AS EDIFICACIÓNS TRADICIONAISVer pdf
13/06/2016EDIFICACIÓNS EN SITUACIÓN DE FORA DE ORDENACION, ARTIGO 90 LSGVer pdf30/06/16
04/11/2013CORRECIÓN DO ERRO MATERIAL ADVERTIDO NO ANUNCIO PUBLICADO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NÚM. 207, DE DATA 28/10/2013 SOBRE CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES TALLERES EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLOVer pdf06/11/13
07/10/2013CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES TALLERES EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLO •Ver pdf28/10/13
24/11/2008RÉXIME XURÍDICO APLICABLE AOS NÚCLEOS RURAIS QUE SE CLASIFICARON COMO DE RECENTE FORMACIÓN DENTRO DO SOLO URBANO AO ABEIRO DA LEI DE ADAPTACIÓN DA DO SOLO DE GALICIA E DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO SOLO NO VIXENTE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PONTEVEDRA.Ver pdf28/01/09
21/07/2008INTERPRETACIu00d3N SOBRE O INTERPRETACIÓN SOBRE O RÉXIME DE SOLO APLICABLE A ZONAS DE RESIDENCIAL INTENSIVA DO PXOU EN FUNCIÓN DAS DETERMINACIÓNS DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª DA LOUG23/10/0817/09/08
06/02/2007CRITERIO INTERPRETATIVO RESPECTO DO XEITO DE MEDICIÓN DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN DE NÚCLEO DETERMINANTE DO RÉXIME APLICABLE AOS NÚCLEOS DELIMITADOS POLO VIXENTE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf
21/12/2005INTERPRETACIÓN DA ALTURA MÁXIMA DO BAIXO NAS ORDENANZAS DE ZONA CENTRAL E RESIDENCIAL INTENSIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf
12/03/2003APLICACIÓN DO RÉXIME TRANSITORIO DA LEI 9/2002, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA NO QUE ANTIXE AO SOLO DE NÚCLEO RURAL: CRITERIOS NTERPRETATIVOS RESPECTO DA VIXENTE NORMATIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA.Ver pdf
27/10/2001CORRECCIÓN DE ERRO NA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DO PXOU, DEFININDO A ANCHURA DO VIARIO PROLONGACIÓN DA RÚA FAUSTINO SANTALICES.Ver pdf07/01/02
14/11/2000RESOLUCIÓN E INTERPRETACIÓN LICENZAS SNU EN NÚCLEO.24/01/0113/02/01
28/08/1999INTERPRETACIÓN DO ARTIGO 181 DA NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN DE CASETÓNS DE ASCENSOR SOBRESAÍNDO DO ESPAZO BAIXO CUBERTAVer pdf
17/02/1997OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS UNIFAMILIARES EN ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA DO SOLO URBANO DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf17/03/97
30/01/1992LIÑAS DE EDIFICACIÓN DA AUTOESTRADA A-9 NA ZONA ABRANGUIDA ENTRE 50 METROS ANTES DO BORDO ESQUERDO DA CALZADA DA ESTRADA C-550 E N-558, NA QUE SE SITÚA A UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 28 DO VIXENTE PXOUVer pdf21/02/92
12/01/1991DIVERSAS INTERPRETACIÓNS DO PLAN XERAL: EDIFICACIÓN EN ESQUINA, FONDO DE EDIFICACIÓN NOS RUEIROS DA ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA OMISIÓN DE FICHAS NAS ZONAS DE EDIFICACIÓN INTENSIVA E EXTENSIVAE OUTRASVer pdf
27/11/1990ACTA DA REUNIÓN DE TRABALLO QUE TIVO LUGAR O 27/11/90: APROVEITAMENTO BAIXO CUBERTA, ANCHURA DOS PORTAIS, DISTANCIA ENTRE OS POZOS ABSORBENTES DAS FOSAS SÉPTICAS E OS POZOS DE CAPTACIÓN E DETERMINACIÓN DE FONDOS EDIFICABLES EN PLANTA BAIXA, ORDENANZA ZONA CENTRALVer pdf