Inicio Áreas Urbanismo Planeamento urbanístico Planeamento en tramitación

Planeamento en tramitación

Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra

O Plan xeral de Ordenación Urbana (PXOU) é o instrumento urbanístico de ordenación integral do termo municipal; norma xurídica de obrigado cumprimento para cidadanía e administración que clasifica o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente que determina os usos admisibles, define os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e planifica as accións orientadas ao crecemento do Concello.

Anuncio de aprobación inicial do proxecto de modificación puntual do Peprica para a recualificación de Zona Verde con modificación de fecha número 1-01-01 do catálogo do Peprica, referida ao inmoble sito na Rúa do Arcebispo Malvar, nº 8

Aprobación inicial do estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións nas rúas de Eduardo Blanco Amor e Rúa das Estrigueiras.

Moficicación puntual do PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de SAN BARTOLOMEU, sita na rúa de DON FILIBERTO N5, no que atinxe á modificación da ficha 4-50-12 e troco de delimitación do polígono P.1- horta do cura.

Aprobación inicial da Modificación do PEPRICA no ámbito do Museo.