Inicio Concello Corporación Retribucións Retribucións de cargos electos

Retribucións de cargos electos

O Pleno do Concello, por unanimidade, na sesión extraordinaria de 15.06.2019, en relación coa determinación de cargos en réxime de dedicación exclusiva, do seu réxime de dedicación efectiva e das súas retribucións, adoptou o seguinte acordo:

Establécense en réxime de dedicación exclusiva os seguintes cargos municipais:

  • Os membros do Goberno até un máximo de 13, poderán desempeñar todos as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva.
  • Os restantes Grupos Políticos poderán ter en réxime de dedicación exclusiva a 1 dos seus membros por cada 4 membros do Grupo Político ou resto de 3. Así mesmo, o grupo de Goberno cederá unha dedicación parcial ao grupo político maioritario da oposición que poderá ser retirada no caso de ser necesaria para o grupo de Goberno, debido á limitación de incremento de dedicacións.
  • A suma dos dous apartados anteriores non poderá superar, en ningún caso, o máximo legal, nestes intres fixado en 15.

As cantidades determinadas conforme a este acordo son:

  • Alcalde: percibirá unha retribución bruta anual de 67.744,32 € , distribuída en doce pagas mensuais e dúas extraordinarias (xuño e decembro), de igual contía, tal e como figuran nos orzamentos municipais de 2019.
  • Tenente de Alcalde: Percibirá unha retribución bruta anual do 90% da retribución da Alcaldía, isto é de 61.275,90 €, distribuída en doce pagas mensuais e dúas extraordinarias (xuño e decembro), de igual contía, tal e como figuran nos orzamentos municipais de 2019.
  • Sete concelleiros de Goberno: percibirán unha retribución bruta anual de 46.554,48 euros, distribuída en doce pagas mensuais e dúas extraordinarias, de igual contía. E dous concelleiros de Goberno percibirán unha retribución bruta anual de 23.277,38 euros (dedicacións parciais), distribuídas en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias de igual contía.
  • Cinco concelleiros do Partido Popular recibirán unha retribución bruta anual de 23.277,38 euros (dedicacións parciais), coa mesma distribución que os concelleiros de Goberno.

As dedicacións exclusivas poderán dividirse en dedicacións parciais (cando menos do 50%, segundo prevé o Regulamento Orgánico do Pleno), de así estimarse motivadamente, e sempre cos límites sinalados.

As cantidades sinaladas polo desempeño do cargo en réxime de dedicación exclusiva completaranse coas correspondentes á antigüidade do concelleiro en cuestión, respecto ao posto de traballo que ocupaba como empregado ou funcionario, sempre en cando a entidade de orixe non se fixera cargo de tales. Isto sempre co límite establecido segundo o art. 75 bis.4 da Lei 7/1985.

Os membros da Corporación que exerzan o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva terán unha dedicación mínima ao Concello equivalente á establecida con carácter xeral para o persoal ao servizo da Administración pública e, en concreto, para o Concello de Pontevedra. Non obstante, por razóns evidentes do exercicio do seus cargos, o cómputo desta dedicación non se suxeitará ao horario fixado para os traballadores municipais.

De acordo co art. 14.6 do Regulamento Orgánico do Pleno, a dedicación parcial por parte dos cargos que así se definan non será inferior a 20 horas á semana, correspondéndolle as retribucións proporcionais respecto das correspondentes aos cargos en réxime de dedicación exclusiva.

A dedicación parcial por parte dos cargos que así se definan non será inferior a 20 horas á semana, correspondéndolle as retribucións proporcionais respecto das correspondentes aos cargos en réxime de dedicación exclusiva.

Os membros da Corporación que exerzan os seus cargos en réxime de dedicación exclusiva e parcial serán dados de alta no réxime xeral da Seguridade Social ou réxime equivalente, asumindo a Corporación o pago dos custos empresariais que corresponda.

A percepción de retribucións polo exercicio de cargos municipais en réxime de dedicación exclusiva será incompatible con outras retribucións a cargo dos orzamentos doutras administracións públicas, organismos ou entes públicos dependentes deles, así como incompatibles co exercicio doutras actividades nos termos precisados pola Lei 53/1984 e normativa aplicable.

As retribucións establecidas incrementaranse anualmente, de selo caso, na mesma porcentaxe que a aplicable aos empregados públicos municipais.

Os membros da Corporación que exerzan o cargo con dedicación exclusiva terán dereito aos mesmos permisos, licenzas e vacacións que o persoal funcionario do Concello de Pontevedra.

O TEMPO

Pontevedra, ES
overcast clouds
17 ° C
17.9 °
15.6 °
59 %
2kmh
93 %
Ven
20 °
Sáb
23 °
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
26 °