Inicio Concello Goberno Local Delegacións de Goberno

Delegacións de Goberno

Delegacións da Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria do 13 de xuño de 2015 acordou delegar competencias da Xunta de Goberno Local en concelleiros e directores xerais. O artigo 127 da Lei 7/1985 reguladora de bases de réxime local establece a posibilidade de que a Xunta de Goberno Local delegue nos membros aos que fai referencia no seu apartado segundo. Así mesmo, o Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de Pontevedra prevé esa posibilidade no seu artigo 22.

Delegacións de áreas e delegacións especiais

As áreas de goberno constitúen os niveis esenciais da organización municipal e comprenden, cada unha delas, un ou varios sectores funcionalmente homoxéneos da actividade administrativa municipal.

Das mesmas poderán depender outras áreas delegadas ás que corresponderá a dirección dun sector da actividade administrativa da responsabilidade daquelas.

As áreas de goberno se estructuran en servicios ou outras unidades administrativas inferiores segundo se recolla, anualmente, no cadro de persoal (plantilla) que forma parte do orzamento xeral municipal.

Aos órganos superiores (Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local) corresponde a dirección, planificación e coordinación política das áreas de goberno.

A dirección, planificación e coordinación política das áreas delegadas ou servicios, no seu caso, corresponde aos Concelleiros de Goberno e/ou Delegados. No suposto de que a acción de goberno nunha determinada área se delegue nun membro da Xunta de Goberno Local que non ostente a condición de Concelleiro, a súa denominación será a de Delegado municipal de Goberno. As funcións deste serán as fixadas no Decreto de nomeamento da Alcaldía.

Os titulares dos órganos superiores quedan sometidos ao réxime de incompatibilidades establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servicio das Administracións públicas ou en outras normas Estatais ou Autonómicas que resulten de aplicación. (Art.8 do Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de Pontevedra)

Delegacións de áreas

Ana Gulías Torreiro, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Réxime interior, organización da administración e canles de relación coa cidadanía
 • Xestión do Padrón municipal de habitantes
 • Impulso e xestión dos expedientes de contratación
 • Xestión dos fondos eDusi
 • Promoción da cidade e proxección exterior da cidade e do Concello
 • Grandes eventos deportivos
 • A inscrición e modificación no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos

Eva María Villaverde Pego, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Sostemento dos espazos públicos: actuacións de sostemento e reparación da sinalización horizontal e vertical, mobiliario urbano, iluminación pública e vías públicas urbanas (agás obras completas de reposición), instalacións de empresas subministradoras
 • Coordinación e dirección directa da policía local
 • A solicitude de autorización para realización de servizos sen uniforme por parte dos axentes da policia local
 • Coordinación e supervisión do servizo municipal de extinción de incendios
 • Coordinación e supervisión do servizo de protección civil
 • Coordinación do plan de emerxencia municipal
 • Ocupación de vías públicas (como pasaxes permanentes, veladores, casetas, etc)
 • Dirección e coordinación en materia de tráfico, previa tramitación do procedemento regulamentario
 • A imposición de sancións en materia de tráfico, previa tramitación do procedemento regulamentario

Demetrio Gómez Xunqueira, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Proxectos integrais de urbanización e reurbanización
 • Coordinación de actuacións urbanas
 • Transportes públicos, taxis e transporte a demanda
 • Xestión de estacionamentos en réxime de concesión Ordenación do estacionamento en vías públicas

Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Xestión e ordenación xeral da mobilidade
 • Accesibilidade
 • Ordenación do territorio
 • Infraestructuras de comunicación e dotacións tanto propias como de outras administracións

María Carmen da Silva Méndez, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Patrimonio municipal
 • Actualización de inventarios
 • Responsabilidade patrimonial e reclamación de danos ao patrimonio municipal
 • Iniciativa, programación e xestión de actividades lúdicas e festas
 • Fomento e coordinación de actividades lúdicas promovidas por outras administracións ou entidades
 • Dinamización sociocultural
 • Xestión do ciclo da auga
 • Vicepresidencia do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra
 • As atribucións de expropiación e adquisición de inmobles que competen á Alcaldía nos procedementos de levantamento de actas de pagamento e de ocupación dos bens e dereitos afectados polos expedientes de expropiación forzosa.

Raimundo González Carballo, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Orzamentos e gasto público, ingresos
 • Ingresos de dereito privado e de dereito público, tributarios e non tributarios en todo o que non sexa competencia do Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria
 • Autorización e disposición de gastos, non atribuídos a outro órgano de goberno por disposición legal
 • Xestión de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria
 • Xestión da recollida e tratamento dos residuos municipais, recollida selectiva e contratación destes servizos
 • Obras derivadas do contrato do ciclo da auga
 • Servizos territorializados en Canicouva e Pontesampaio, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral.
 • Recoñecemento da obriga e ordenación de pagos en calquera materia
 • Subvencións en todos os seus trámites dando conta á Xunta de Goberno Local cando proceda.

Tino Fernández González, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Xestión das competencias municipais en educación en todos os niveis obrigatorios e post-obrigatorios
 • Xestión de programas e actividades nos centros educativos
 • Fomento, promoción, xestión e desenvolvemento da actividade física, práctica deportiva e instalacións deportivas e novas instalacións
 • Eventos deportivos ata o ámbito galego

Iván Puentes Rivera, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Zonas verdes, parques e praias urbanas
 • Posta en valor das zonas naturais asociadas cos cursos da auga dos ríos e ría do concello
 • Actuacións en praias urbanas de DPMT
 • Divulgación e educación ambiental
 • Disciplina ambiental
 • Xestión dos parques infantís e interxeneracionais de ocio e das zonas verdes e xardíns no ámbito urbano
 • Novos parque e espazos de ocio

Delegacións especiais

María del Carmen Fouces Díaz, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE RÉXIME INTERIOR, CONTRATACIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE:

 • Negociación de acordos e convenios colectivos, reguladores das condicións de traballo e melloras sociais
 • Seguimento e control do cumprimento dos dereitos e deberes do persoal ó servizo do concello
 • Promoción e xestión da cultura
 • Decisións, propostas e trámites en materia de persoal que sexan competencia da Alcaldía
 • Cemiteiros
 • Xestión do Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra e do Teatro Principal
 • Presidencia do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra

Luís Alberto Oubiña Piai, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE RÉXIME INTERIOR, CONTRATACIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE:

 • Novas tecnoloxías
 • Normalización lingüística e cultural
 • Xuventude
 • Montes e parques forestais
 • Zonas verdes, parques e praias rurais
 • Coordinación rural
 • Servizos territorializados nas parroquias de Bora, Mourente, Marcón, Tomeza, Salcedo e Lourizán exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral

Xaquín Moreda González, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E MOBILIDADE:

 • Planeamento urbanístico
 • Xestión urbanística
 • Licenzas urbanísticas, declaracións responsables e comunicacións previas de obras e actividades
 • Disciplina medioambiental, infraccións urbanísticas e reposición da legalidade urbanística
 • Ordes de execución e declaracións de estado de ruína
 • Dirección, coordinación e imposición de sancións por infraccións ás normas urbanísticas, medioambientais, de seguridade cidadá, ordenanzas, bandos e similares que son competencia de Alcaldía
 • Vivenda, areas de rehabilitación integral e outros instrumentos de xestión de vivenda
 • Patrimonio cultural e etnográfico
 • Actuacións en materia de vivenda: ARI de Estribela e Centro Histórico

María del Pilar Comesaña Hermida, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE ECONOMÍA E FACENDA:

 • Servizos territorializados nas parroquias de Parroquias de Campañó, Alba, Cerponzóns, Lérez, Verducido, Santa María de Xeve e Santo André de Xeve exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral

Marcos Rey Pazos, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE EDUCACIÓN, DEPORTES, ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE:

 • Servizos Sociais
 • Servizo de drogodependencias, Unidade de Día, prevención e inserción
 • Sanidade animal
 • Canceira e animais abandonados

Gloria “Yoya” Blanco Ríal, baixo a coordinación da concellaría responsable da AREA DE EDUCACIÓN, IGUALDADE, DEPORTES, ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE:

 • Fomento da actividade económica
 • Comercio e incentivamento das actividades empresariais
 • Políticas de emprego
 • Actividades de promoción económica de todos os sectores produtivos
 • Promoción da Igualdade
 • Promoción e fomento do turismo
 • Fomento e xestión de actividades feirais e congresuais
 • Mellora, mantemento e conservación dos mercados municipais e funcionamento dos mercadillos de venda ambulante
 • Xestión do matadoiro municipal
 • Relacións coa Universidade

O TEMPO

Pontevedra, ES
few clouds
26.5 ° C
26.5 °
20.4 °
48 %
1.4kmh
15 %
Mér
30 °
Xov
25 °
Ven
25 °
Sáb
25 °
Dom
24 °