Banner coronavirus COVID-19

Co obxecto de contribuír á contención da pandemia do coronavirus na nosa contorna é preciso tomar a unha serie de medidas preventivas que afectan, maioritariamente, ao peche de instalacións municipais, ao cese de actividades, e ao emprego da vía telemática para as xestións administrativas.

Guía sobre actividades permitidas e prohibidas por aplicación do estado de alarma

A. NORMATIVA.

Toda a normativa estatal actualizada sobre o Estado de Alarma pode consultada no enlace: www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2

B. OBRIGACIÓNS DA CIDADANÍA:

1.- Suspensión de toda actividade de locais e establecementos nos que se desenvolvan espectáculos públicos, as actividades deportivas e de lecer indicados no Anexo do RD.

SI se permite actividade por Real Decreto:

a. Dar servizo a hóspedes de bares e restaurantes de hoteis (anexo RD).

b. Servizo de entrega a domicilio en hostalería e restauración (art. 10.4 do RD).

2.- Suspensión da actividade comercial comerciante polo miúdo, fóra das actividades que se relacionan e que sí poden abrir ao público (non se permite o consumo neles e obrígase á distancia de seguridade mínima de 1 metro):

 • Comercio polo miúdo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco.
 • Comercio polo miúdo de froitas e hortalizas en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de carne e produtos cárnicos en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de peixes e mariscos en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de pan e produtos de panadería, confeitería e pastelería en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de bebidas en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de produtos de tabaco en establecementos especializados.
 • Outro comercio polo miúdo de produtos alimenticios en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de combustible para a automoción en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de computadores, equipos periféricos e programas informáticos en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de equipos de telecomunicacións en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de equipos de audio e vídeo en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de cerraxería, pintura e vidro en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de xornais e artigos de papelería en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos en establecementos especializados
 • Comercio polo miúdo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos especializados.
 • Ópticas
 • Venda de alimentación a domicilio en camións tenda
 • Comercio polo miúdo por correspondencia ou Internet
 • Lonxas
 • Gabinetes de psicoloxía e pedagoxía
 • Tintorerías e lavanderías
 • Talleres de reparación (venta NON, só reparacións urxentes)

Dúbidas mais frecuentes: Barberías (agás servizo a domicilio), comercio polo miúdo de flores, plantas, sementes, fertilizantes e animais de compañía, NON PODERÁN ABRIR

3. Suspensión de actividade balnearia.

4. Suspensión actividade en albergues peregrinos. (Vide. Res. 15/3/20 Xunta)

5. Espazos de culto e tanatorios restrínxese o seu aforo en 1/3. Cortexos fúnebres redúcense a 25 persoas máximo. En todo caso respectarase a distancia mínima dun metro entre persoas.

6. Suspensión da actividade educativa presencial en todos os centros e etapas, ciclos, graos, cursos e niveis de ensino contemplados no artigo 3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, incluída o ensino universitario, así como calquera outras actividades educativas ou de formación impartidas noutros centros públicos ou privados. (Permítense as modalidades a distancia e «en liña», sempre que resulte posible).

7. Limitacións sobre a libre circulación:

A circulación das persoas será sempre de xeito individual, agás que se acompañe a persoas con discapacidade, a menores, a maiores, ou exista outra causa debidamente xustificada

7.1. Sobre a libre circulación de persoas, só se poderá circular para:

a) Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.

b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

c) Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial.

d) Retorno ao lugar de residencia habitual.

e) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros.

g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

h) Calquera outra actividade de análoga natureza e debidamente xustificada

7.2. Sobre a circulación con vehículos, só se poderá circular con vehículo privado:

a) Para as actividades do punto 7.1.

b) Para a reposición en gasolineiras ou estacións de servizo.

c) Só un ocupante, agás un acompañante con motivo xustificado e en praza traseira. Os dous con mascarilla

d) Vehículos de traballadores sen limitación. Todos con mascarilla e responsabilidade do empregador

C. OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

1. En todo caso, a suspensión da actividade é unha medida que afecta as relacións entre o/a empresario/a ou prestador/a de o servizo e a cidadanía; por iso, queda excluída desta regulación as relacións internas de empresa, isto é, empresaria/ou-traballador/a (sobre estas cuestións, deberán facer a consulta a nivel de empresa).

2. Os operadores de servizo de transporte de viaxeiros quedan obrigados a realizar unha limpeza diaria dos vehículos de transporte.

3. Suspéndense os termos e interrómpense os prazos administrativos, incluídos os da prescrición e caducidade durante a vixencia do estado de Alarma, agás os trámites de afiliación, liquidación e cotización á Seguridade Social, que deben facerse nos prazos previstos. Non obstante esta suspensión non afectará a:

3.1. Afiliación, liquidación e cotización á seguridade social

3.2. Prazos tributarios suxeitos a normativa especial nin aos prazos para a presentación de declaracións e autodeclaracións tributarias

D. EN APLICACIÓN DÁ RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020 DÁ XUNTA:

1.- Blíndanse vos servizos básicos ás persoas sen fogar no actual contexto de emerxencia sanitaria e, para tal efecto:

1.- O comedor de San Francisco fará reparto de comida para levar aos adultos os Luns, Mércores e Venres ás 13,00 horas.

2.- O comedor de San Francisco fará reparto de comida para levar aos menores becados os Luns, Mércores e Venres ás 12,00 horas.

3.- “Calor y Café” está pechado e a súa actividade foi transferida ao centro “Raíña da Paz”, ubicado en Matalobos – Salcedo (detrás do Carrefou)

4.- Tamén se presta axuda no centro de atención continuada de “Rexurdir”, ubicado na rúa do Cruceiro 17A baixo

2.- Liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade

Todos os establecementos comerciais de primeira necesidade exceptuados da suspension no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo e neste acordo, e que, polo tanto, poidan continuar abertos, terán liberdade horaria para fixaren sen limitacións os horarios dos seus establecementos comerciais.

3.- En relación co ámbito do Camiño de Santiago, para a atención dos peregrinos e como consecuencia do peche de albergues da rede pública:

– Actívase un servizo de acollida provisional non albergue público do Monte do Gozo en Santiago de Compostela para os peregrinos que se atopen en tránsito e mentres non dispoñan doutros medios de regreso ou aloxamento. Deberán cumprirse no aloxamento as normas de prevención determinadas polas autoridades sanitarias.

– Activar medidas informativas no exterior dos albergues públicos para a orientación e apoio dos peregrinos en colaboración cos concellos.

ANEXO I

Aclaracións sobre as actividades que poden permanecer abertas, por non estaren incluídas na suspensión acordada

As seguintes actividades económicas privadas non están afectadas pola suspensión ordenada non Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 e, en consecuencia, poderán permanecer abertas:

– Actividades sanitarias e de servizos sociais (entre elas, actividades hospitalarias, médicas e odontolóxicas, asistencia en establecementos residenciais).

– Actividades financeiras e de seguros.

– Actividades profesionais, científicas e técnicas.

– Actividades administrativas e servizos auxiliares.

– Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios.

– Actividades de servizos sociais sen aloxamento.

– Pompas fúnebres e actividades relacionadas.

– Fisioterapeutas.

– Técnicos de reparación e mantemento.

– Servizos veterinarios.