Inicio Participa Dános a túa opinión Procesos conclusos Ordenanza fiscal da taxa pola utilización do solo, subsolo ou vo da vía pública

Ordenanza fiscal da taxa pola utilización do solo, subsolo ou vo da vía pública

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais constituidos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil

O Concello de Pontevedra ten o propósito de elaborar unha Ordenanza fiscal, coa intención de completar a regulación municipal na materia. Con tal motivo, deséñase un proceso participativo aberto entidades interesadas en debater e achegar respecto a esta iniciativa municipal.

Poderá remitir as súas opinións e achegas a través do portal web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal), no formulario habilitado ao efecto e durante o expresado prazo, no que calquera persoa poderá achegar a súas opinións na consulta pública que se efectúa.

O Sr. Concelleiro de Goberno responsable da área de facenda e contratación
Raimundo González Carballo