As ARBORES da cidade - page 2

Alcalde Presidente:
Miguel Anxo Fernández Lores.
Concelleiro deMedioAmbienteUrbano:
Raimundo González Carballo.
Edita:
Concellaría deMedioAmbienteUrbano. Excmo. Concello de Pontevedra.
Textos:
Jaime Bernardo Blanco-Dios
Fotografías:
AmancioCastro.- Todas as do libro, portada e contraportada agás as seguintes:
JaimeBlanco.- 009b, 018a, 020c, 029c, anxiospermas, 045c, o49c, 037a, 052a, 053a, 054a, 055a, 064a,
064b, 067a, 068b,071a,076a, 076b, 085a, 085b, 087a, 087b, 089b, 092b, 093b, 095b, 097b, 097c, 100a,
100b, 103a, 109a, 114b, 115b, 116a, 119b, 127a, 133b, 133a, 133d, 138b, 140b, 141b, 145c, 146b,
148a, 149d, 153b, 155a, 155b, 158a, 163b, 165c, 166b, 175a, 180c, 185b, 188c, 191b, 192a, 195a,
196b, 197a, 205b, 209c, 210a, 217c.
Revisión lingüística:
Servizo deNormalización Lingüística do Concello de Pontevedra
Maquetación e impresión
Gráficas Duher, s.l.
Mapas:
Triskelia
© dos textos e das fotografías:
Jaime Bernardo Blanco-Dios eAmancio Castro González.
ISBN:
978-84-606-5147-5
Depósito legal:
PO 552-2010
AGRADECEMENTOS.
AoExcmo. Concello dePontevedra, e, especialmente, aRaimundoGonzález Carballo, concelleiro deMedio
AmbienteUrbano,porquenos deuaoportunidadedequeeste traballo vexaa luz;aConchi CochónRodríguez,
Manuel FontánBouzas,DemetrioGómezXunqueira eAntónPrietoMéndez, por nos facilitaren valiosas
informacións que completan e enriquecen este libro; a Javier SilvaPando,Conservador doHerbarioLOU do
CentroForestal deLourizán (Consellaría doMedioRural,Xunta deGalicia), por facilitarnos a consulta
dalgunhas das referencias bibliográficas utilizadas, a JoséManuel Sánchez deLorenzo (Servizo deParques e
Xardíns doConcello deMurcia) pola súa valiosa axuda na identificación de
Erythrina caffra
, e ás nosas
familias e amigos, pola súa paciencia e os seus ánimos.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...320
Powered by FlippingBook