Observatorio Urbano de Pontevedra

INTRODUCIÓN 14
COHESIÓN SOCIAL 21
POBOACIÓN 22
CENSO DE POBOACIÓN 23
POBOACIÓN POR ENTIDADE COLECTIVA 23
POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 24
DENSIDADE DE POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 25
ESTRUTURA DA POBOACIÓN 26
ESTRUTURA DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 26
ESTRUTURA DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 27
TAXAS POBOACIONAIS 28
TAXAS DE NATALIDADE, MORTALIDADE E NUPCIALIDADE DAS SETE CIDADES GALEGAS 28
TAXAS DE NATALIDADE, MORTALIDADE E NUPCIALIDADE DAS SETE CIDADES GALEGAS 29
IDADE MEDIA DA NAI AO NACEMENTO DO PRIMEIRO FILLO E Nº ESPERADO DE FILLOS POR MULLER DAS SETE CIDADES GALEGAS 30
IDADE MEDIA DA NAI AO NACEMENTO DO PRIMEIRO FILLO E Nº ESPERADO DE FILLOS POR MULLER DAS SETE CIDADES GALEGAS 31
TAXAS ESTRUTURAIS DA POBOACIÓN 32
TAXAS DA ESTRUTURA DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 32
TAXAS DA ESTRUTURA DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 33
POBOACIÓN MENOR DE 4 ANOS 35
POBOACIÓN MENOR DE 4 ANOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 35
MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 36
MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 36
POBOACIÓN ESTRANXEIRA 37
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN CON NACIONALIDADE ESTRANXEIRA NAS SETE CIDADES GALEGAS 37
SALDOS MIGRATORIOS 38
SALDO MIGRATORIO DAS SETE CIDADES GALEGAS 38
SALDO INTERNO DAS SETE CIDADES GALEGAS 39
SALDO EXTERNO DAS SETE CIDADES GALEGAS 40
POBOACIÓN SEGUNDO RELACIÓN ENTRE LUGAR DE NACEMENTO E RESIDENCIA 41
POBOACIÓN SEGUNDO RELACIÓN ENTRE LUGAR DE NACEMENTO E RESIDENCIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 41
RESIDENTES NO ESTRANXEIRO 42
POBOACIÓN DE NACIONALIDADE ESPAÑOLA RESIDENTE NO ESTRANXEIRO INSCRITAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 42
BENESTAR E SAÚDE 44
SERVIZOS HOSPITALARIOS 45
HOSPITAIS E CAMAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 45
RESUMO DE ACTIVIDADES DO CHUP E HOSPITAL DO SALNÉS 46
ENTORNO E CENTROS SANITARIOS 46
ENTORNO E CENTROS SANITARIOS (EVOLUCIÓN) 47
DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURA BÁSICA 48
ACTIVIDADE ASISTENCIAL – CENTROS DE SAÚDE 49
CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAIORES DE HOSPITALIZACIÓN 50
EVOLUCIÓN DA ACTIVIDADE ASISTENCIAL NO CHUP 51
DETALLE DOUTRA ACTIVIDADE 52
DETALLE DOUTRA ACTIVIDADE 53
DETALLE EN FARMACIA 54
DETALLE DE ACTIVIDADE EN DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 55
ACTIVIDADE ASISTENCIAL - HOSPITAIS 56
DETALLE DOUTRA ACTIVIDADE 57
SERVIZOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 58
RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 58
PERSOAS CON DISCAPACIDADE 59
PERSOAS CON ALGUNHA DISCAPACIDADE NAS SETE CIDADES GALEGAS 59
CENTROS ASISTENCIAIS 60
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS, CENTROS E PROGRAMAS COFINANCIADOS TODOS OU EN PARTE POLA XUNTA DE GALICIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 60
PRAZAS EN CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS SEGUNDO ÁREAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 61
PRAZAS EN CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS SEGUNDO TIPO NAS SETE CIDADES GALEGAS 62
EVOLUCIÓN DOS RATIOS DE ENTIDADES, CENTROS E PRAZAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 63
ESPERANZA DE VIDA 64
ESPERANZA DE VIDA AO NACER NAS SETE CIDADES GALEGAS 64
ESPERANZA DE VIDA AO NACER SEGUNDO O SEXO NAS SETE CIDADES GALEGAS 65
EDUCACIÓN E FORMACIÓN 67
ENSINO NON UNIVERSITARIO 68
ALUMNADO E PROFESORADO POR RÉXIME DE ENSINANZA NA CIDADE DE PONTEVEDRA (PÚBLICA E PRIVADA) 68
ALUMNADO POR RÉXIME E TIPO DE ENSINANZA NA CIDADE DE PONTEVEDRA (PÚBLICA E PRIVADA) 69
ALUMNADO DE RÉXIME XERAL POR CENTROS E ENSINANZAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (1/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 70
ALUMNADO DE RÉXIME XERAL POR CENTROS E ENSINANZAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (2/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 71
ALUMNADO DE RÉXIME XERAL POR CENTROS E ENSINANZAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (3/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 72
ALUMNADO DE RÉXIME XERAL POR CENTROS E ENSINANZAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (4/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 73
ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS POR CENTROS E ENSINANZAS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (PÚBLICA E PRIVADA) 74
ALUMNADO POR CICLOS FORMATIVOS E TITULACIÓNS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (PÚBLICA E PRIVADA) (1/2) 75
ALUMNADO POR CICLOS FORMATIVOS E TITULACIÓNS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (PÚBLICA E PRIVADA) (2/2) 76
ALUMNADO DE RÉXIME ESPECIAL POR CENTROS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (1/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 77
ALUMNADO DE RÉXIME ESPECIAL POR CENTROS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (2/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 78
ALUMNADO DE RÉXIME ESPECIAL POR CENTROS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (3/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 79
ALUMNADO DE RÉXIME ESPECIAL POR CENTROS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA (4/4) (PÚBLICA E PRIVADA) 80
ENSINO UNIVERSITARIO 82
GRADOS: ALUMNADO MATRICULADO NAS UNIVERSIDADES GALEGAS 82
GRADOS: ALUMNADO TITULADO DAS UNIVERSIDADES GALEGAS 83
GRADOS: ALUMNADO MATRICULADO NO CAMPUS DE PONTEVEDRA POR TITULACIÓNS 84
GRADOS: ALUMNADO TITULADO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA POR TITULACIÓNS 85
DOUTORAMENTO: ALUMNADO MATRICULADO POR PROGRAMAS DO CAMPUS DE PONTEVEDRA E TESES LIDAS 86
DOUTORAMENTO: ALUMNADO MATRICULADO POR PROGRAMAS DO CAMPUS DE PONTEVEDRA E TESES LIDAS 87
MESTRADOS: ALUMNADO MATRICULADO E EGRESADO POR TITULACIÓNS 88
PERSOAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO POR CAMPUS E TIPO 89
NIVEL DE ESTUDOS DA POBOACIÓN 90
NIVEL DE ESTUDOS DA POBOACIÓN NAS SETE CIDADES GALEGAS 90
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 91
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 92
MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA 92
ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA AREEIRO 94
CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN 96
CULTURA E DEPORTE 99
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 100
BIBLIOTECAS NODAIS E DAS DEPUTACIÓNS (TOTAIS) 100
BIBLIOTECAS NODAIS E DAS DEPUTACIÓNS (RATIOS) 101
BIBLIOTECAS DOS CONCELLOS NAS SETE GRANDES CIDADES GALEGAS (TOTAIS) 102
BIBLIOTECAS DOS CONCELLOS NAS SETE GRANDES CIDADES GALEGAS (RATIOS) 103
EQUIPAMENTO DEPORTIVO 104
EQUIPAMENTO DEPORTIVO NAS SETE CIDADES GALEGAS 104
PARTICIPACIÓN CIDADÁ 106
PARTICIPACIÓN ELECTORAL 107
PARTICIPACIÓN NAS ÚLTIMAS ELECCIÓNS NAS SETE CIDADES GALEGAS 107
HISTÓRICO DA PARTICIPACIÓN ELECTORAL NAS ELECCIÓNS LOCAIS NAS SETE CIDADES GALEGAS 108
RESULTADO E PARTICIPACIÓN ELECTORAL NAS ELECCIÓNS LOCAIS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA 109
HISTÓRICO DA PARTICIPACIÓN ELECTORAL NO CONCELLO DE PONTEVEDRA 110
ASOCIACIONISMO – REXISTRO DE ASOCIACIÓNS 111
ASOCIACIÓNS NAS SETE CIDADES GALEGAS 111
ASOCIACIÓNS NAS SETE CIDADES GALEGAS (DETALLE) 112
ASOCIACIÓNS NAS SETE CIDADES GALEGAS (DETALLE) 113
ASOCIACIÓNS CULTURAIS NAS SETE CIDADES GALEGAS 114
ASOCIACIÓNS RECREATIVAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 115
ASOCIACIÓNS DE DEFENSA DE INTERESES NAS SETE CIDADES GALEGAS 116
ASOCIACIONISMO – REXISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS 117
ENTIDADES DEPORTIVAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 117
ENTIDADES DEPORTIVAS NAS SETE CIDADES GALEGAS (DETALLE) 118
ENTIDADES DEPORTIVAS NAS SETE CIDADES GALEGAS (DETALLE) 119
INFRACCIÓNS PENAIS, ACTIVIDADE XUDICIAL E SEGURIDADE 121
BALANCE DE INFRACCIÓNS PENAIS 122
INFRACCIÓNS PENAIS NAS SETE CIDADES GALEGAS 122
ÍNDICE DE INFRACCIÓNS PENAIS NAS SETE CIDADES GALEGAS 123
ACTIVIDADE XUDICIAL 126
TAXAS DE ACTIVIDADE XUDICIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 126
TAXAS DE ACTIVIDADE XUDICIAL NA LOCALIDADE DE PONTEVEDRA 127
DETALLE DO NÚMERO DE ASUNTOS SEGUNDO XURISDICIÓN NA LOCALIDADE DE PONTEVEDRA 128
DETALLE DA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS SEGUNDO XURISDICIÓN NA LOCALIDADE DE PONTEVEDRA 129
DETALLE DA EXECUCIÓN DE SENTENCIAS SEGUNDO XURISDICIÓN NA LOCALIDADE DE PONTEVEDRA 130
POLICÍA LOCAL 131
CADROS DE PERSOAL DA POLICÍA LOCAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 131
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 133
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 134
FOGARES QUE DISPOÑEN DE ORDENADOR NAS SETE CIDADES GALEGAS 134
FOGARES QUE DISPOÑEN DE DETERMINADOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 136
PERSOAS DE 16 OU MÁIS ANOS QUE EMPREGARON INTERNET PARA FACER XESTIÓNS ANTE A ADMINISTRACIÓN OU ORGANISMOS PÚBLICOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES NAS SETE CIDADES GALEGAS 139
DETALLE DAS PERSOAS DE 16 OU MÁIS ANOS QUE EMPREGARON INTERNET PARA FACER XESTIÓNS ANTE A ADMINISTRACIÓN OU ORGANISMOS PÚBLICOS NA CIDADE DE PONTEVEDRA 140
ECONOMÍA E EMPRESA 142
MERCADO LABORAL 143
PARO REXISTRADO 144
PARO NAS SETE CIDADES GALEGAS 144
EVOLUCIÓN DO PARO NAS SETE CIDADES GALEGAS 145
EVOLUCIÓN DA PORCENTAXE DE PARADOS SOBRE A POBOACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA NAS SETE CIDADES GALEGAS 146
DETALLE DO PARO POR SEXO, IDADE E SECTOR NAS SETE CIDADES GALEGAS 147
CONTRATOS REALIZADOS 148
EVOLUCIÓN DOS CONTRATOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 148
DETALLE DOS CONTRATOS DE TRABALLO REXISTRADOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 149
SALARIO BRUTO ANUAL 150
SALARIO BRUTO ANUAL MEDIO NAS SETE CIDADES GALEGAS 150
FENDA SALARIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 151
BASE DE COTIZACIÓN 152
BASE DE COTIZACIÓN MEDIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 152
DETALLE DA BASE DE COTIZACIÓN MEDIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 153
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL 154
AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS 154
DETALLE DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS 155
DETALLE DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DA CIDADE DE PONTEVEDRA SEGUNDO A CONTA DE COTIZACIÓN – RÉX. XENERAL 156
PESOS DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DA CIDADE DE PONTEVEDRA SEGUNDO A CONTA DE COTIZACIÓN – RÉX. XENERAL 157
DETALLE DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL EN ALTA LABORAL DOS RESIDENTES DA CIDADE DE PONTEVEDRA– RÉXIME XERAL 158
PESOS DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL EN ALTA LABORAL DOS RESIDENTES NA CIDADE DE PONTEVEDRA – RÉXIME XERAL 159
DETALLE DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL EN ALTA LABORAL DOS RESIDENTES DA CIDADE DE PONTEVEDRA – RÉXIME DE AUTÓNOMOS 160
PESOS DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL EN ALTA LABORAL DOS RESIDENTES NA CIDADE DE PONTEVEDRA – RÉXIME DE AUTÓNOMOS 161
ACCIDENTES LABORAIS 162
ACCIDENTES LABORAIS CON BAIXA EN XORNADA DE TRABALLO NAS SETE CIDADES GALEGAS 162
DATOS DOS FOGARES 163
FOGARES E A SÚA COMPOSICIÓN 164
FOGARES NAS SETE CIDADES GALEGAS E A SÚA COMPOSICIÓN (1) 164
FOGARES NAS SETE CIDADES GALEGAS E A SÚA COMPOSICIÓN (2) 165
FOGARES CON DIFICULTADE PARA CHEGAR A FIN DE MES 166
FOGARES SEGUNDO O GRAO DE DIFICULTADE PARA CHEGAR A FIN DE MES NAS SETE CIDADES GALEGAS 166
FOGARES SEGUNDO O GRAO DE DIFICULTADE PARA CHEGAR A FIN DE MES NAS SETE CIDADES GALEGAS 167
FOGARES NOS QUE OS INGRESOS POR PRESTACIÓNS REPRESENTAN MÁIS DUN 50%, 75% OU 100% DO TOTAL DOS SEUS INGRESOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 168
FOGARES NOS QUE OS INGRESOS POR PRESTACIÓNS REPRESENTAN MÁIS DUN 50%, 75% OU 100% DO TOTAL DOS SEUS INGRESOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 169
INGRESOS DOS FOGARES 170
INGRESOS MEDIOS MENSUAIS POR FOGAR DAS SETE CIDADES GALEGAS 170
INGRESOS MEDIOS MENSUAIS POR PERSOA DAS SETE CIDADES GALEGAS 171
INGRESOS MEDIOS MENSUAIS POR UNIDADE DE CONSUMO DAS SETE CIDADES GALEGAS 172
INGRESOS MEDIOS MENSUAIS POR PERCEPTOR DE INGRESOS DAS SETE CIDADES GALEGAS 173
ESTRUTURA DOS INGRESOS DOS FOGARES 174
ESTRUTURA DE INGRESOS DOS FOGARES DAS SETE CIDADES GALEGAS 174
ESTRUTURA DE INGRESOS DOS FOGARES DAS SETE CIDADES GALEGAS 175
PENSIÓNS CONTRIBUTIVAS 176
NÚMERO DE PENSIONISTAS SEGUNDO PENSIÓNS CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 176
IMPORTE MEDIO DAS PENSIÓNS CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 177
PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS 178
BENEFICIARIOS DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 178
DETALLE DO NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 179
RENDAS DE INSERCION SOCIAL 180
BENEFICIARIOS DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) NAS SETE CIDADES GALEGAS 180
BENEFICIARIOS DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS) NAS SETE CIDADES GALEGAS 181
GASTOS EN VIVENDA 182
FOGARES QUE TEÑEN GASTO EN HIPOTECA DA VIVENDA PRINCIPAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 182
FOGARES QUE TEÑEN GASTO EN ALUGUER DA VIVENDA PRINCIPAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 183
GASTO MEDIO MENSUAL DO FOGAR EN HIPOTECA DA VIVENDA PRINCIPAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 184
GASTO MEDIO MENSUAL DO FOGAR EN ALUGUER DA VIVENDA PRINCIPAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 185
RISCO DE POBREZA 186
TAXA DE RISCO DE POBREZA NAS SETE CIDADES GALEGAS 186
TAXA DE RISCO DE POBREZA (ESTRATEXIA EUROPA 2020) NAS SETE CIDADES GALEGAS 187
RENDA DISPOÑIBLE BRUTA 188
RENDA DISPOÑIBLE BRUTA POR HABITANTE NAS SETE CIDADES GALEGAS 188
ESTRUTURA EMPRESARIAL 189
CENSO EMPRESARIAL 190
CENSO EMPRESARIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS 190
CENSO EMPRESARIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS 191
CENSO EMPRESARIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS (SALDO) 192
FORMA XURÍDICA, SECTOR DE ACTIVIDADE E SOCIEDADES MERCANTÍS 193
FORMA XURÍDICA, SECTOR DE ACTIVIDADE E SOCIEDADES MERCANTÍS CONSTITUIDAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 193
EMPRESAS CON SEDE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS SEGUNDO SECTOR E RAMA DE ACTIVIDADE 194
EMPRESAS CON SEDE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS SEGUNDO SECTOR E RAMA DE ACTIVIDADE 195
EMPRESAS CON SEDE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS SEGUNDO SECTOR E RAMA DE ACTIVIDADE (EVOLUCIÓN) 196
EMPRESAS CON SEDE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS SEGUNDO SECTOR E RAMA DE ACTIVIDADE (EVOLUCIÓN) 197
TAMAÑO DAS EMPRESAS 198
TAMAÑO DAS EMPRESAS DAS SETE CIDADES GALEGAS 198
TAMAÑO DAS EMPRESAS DA CIDADE DE PONTEVEDRA 199
PRODUTO INTERIOR BRUTO 200
PIB EN MILES DE EUROS DAS SETE CIDADES GALEGAS 200
PIB EN EUROS POR HABITANTE DAS SETE CIDADES GALEGAS 201
VALOR ENGADIDO BRUTO (VEB – INFORMACIÓN POR COMARCAS) 202
VALOR ENGADIDO BRUTO (VEB) DAS COMARCAS DAS SETE GRANDES CIDADES GALEGAS 202
VALOR ENGADIDO BRUTO (VEB) DA COMARCA DE PONTEVEDRA POR RAMAS DE ACTIVIDADE 203
DETALLE DO VALOR ENGADIDO BRUTO (VEB) DAS COMARCAS DAS SETE GRANDES CIDADES GALEGAS 204
ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA 205
ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA NO CONCELLO DE PONTEVEDRA 206
ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA NAS SETE CIDADES DE GALICIA 206
SOCIEDADES LABORAIS 207
COOPERATIVAS 208
COOPERATIVAS 209
CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 210
INMOBLES E CONSTRUCIÓN 211
TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS 212
NÚMERO DE TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR RÉXIME DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 212
EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR RÉXIME DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 213
NÚMERO DE TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR TIPO DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 214
EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR TIPO DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 215
LICENZAS, EDIFICIOS E VIVENDAS SEGUNDO TIPO DE OBRA 216
NÚMERO DE LICENZAS SEGUNDO TIPO DE OBRA NAS SETE CIDADES GALEGAS 216
NÚMERO DE EDIFICIOS SEGUNDO TIPO DE OBRA NAS SETE CIDADES GALEGAS 217
NÚMERO DE VIVENDAS SEGUNDO TIPO DE OBRA NAS SETE CIDADES GALEGAS 218
VIVENDAS QUE OBTIVERON LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN NA CIDADE DE PONTEVEDRA 219
TURISMO 221
ALOXAMENTOS TURÍSTICOS 222
ALOXAMENTOS TURÍSTICOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 222
ALOXAMENTOS TURÍSTICOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 223
ALOXAMENTOS HOTELEIROS E PRAZAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 224
PENSIÓNS E PRAZAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 225
VIVENDAS DE USO TURÍSTICO E PRAZAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 226
LOCALIZACIÓN DOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS EN PONTEVEDRA 227
DEMANDA TURÍSTICA – CONCELLO DE PONTEVEDRA 228
AFLUENCIA DE VISITANTES AO CONCELLO DE PONTEVEDRA E RANGOS DE IDADE 228
VISITANTES SEGUNDO MOTIVO DA VISITA E COÑECEMENTO PREVIO DA CIDADE 229
VISITANTES SEGUNDO TIPO DE ALOXAMENTO E DE TRANSPORTE 230
VISITANTES SEGUNDO LUGAR DE ALOXAMENTO 231
AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONAIS SEGUNDO A PROCEDENCIA 232
AFLUENCIA DE VISITANTES INTERNACIONAIS SEGUNDO A PROCEDENCIA 233
ESTATÍSTICAS DO CAMIÑO PORTUGUÉS 234
PEREGRINOS DO CAMIÑO E ESTANCIAS EN ALBERGUES NA CIDADE DE PONTEVEDRA 234
PESCA E MARISQUEO 235
PESCA FRESCA NA ZONA DE PONTEVEDRA (ZONA II) 236
DATOS XERAIS DE PESCA FRESCA POR TIPO DE CAPTURA 236
DISTRIBUCIÓN DAS CAPTURAS NA ZONA II POR LONXAS 237
PRINCIPAIS ESPECIES NA LONXA DE CAMPELO 238
PRINCIPAIS ESPECIES NA LONXA DE MARÍN 239
FORESTAL 241
SUPERFICIES FORESTAIS E INCENDIOS 242
SUPERFICIE FORESTAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA 242
INCENDIOS FORESTAIS DO DISTRITO XIX 243
COMUNIDADES E MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN 244
ÁREAS FORESTAIS RECREATIVAS EN PONTEVEDRA E A SÚA CONTORNA 245
PARQUE DE VEHÍCULOS E PERMISOS DE CONDUCCIÓN 246
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 247
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR CONCELLO DE RESIDENCIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 247
PARQUE DE VEHÍCULOS 248
PARQUE DE VEHÍCULOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 248
DETALLE DO PARQUE DE VEHÍCULOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 249
CENSO DE CONDUTORES E CONDUTORAS 250
CENSO DE CONDUTORES NAS SETE CIDADES GALEGAS 250
DETALLE DO CENSO DE CONDUTORES NAS SETE CIDADES GALEGAS 251
IMPOSTOS E DÉBEDA VIVA 253
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS (IRPF) 254
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS, RENDEMENTO MEDIO DECLARADO DAS SETE CIDADES GALEGAS 254
DECLARACIÓNS POR TRAMOS DE BASE IMPOÑIBLE DAS SETE CIDADES GALEGAS 255
DÉBEDA VIVA 256
DÉBEDA VIVA DAS SETE CIDADES GALEGAS 256
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 257
EMPRESAS QUE PAGAN IAE 257
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA 258
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA DAS SETE CIDADES GALEGAS 258
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA DAS SETE CIDADES GALEGAS 259
ÁREAS LOXÍSTICAS E EMPRESARIAIS DA ÁREA DE INFLUENCIA 261
POLÍGONOS INDUSTRIÁIS 262
POLÍGONOS INDUSTRIAIS DA ÁREA DE INFLUENCIA 262
POLÍGONOS INDUSTRIÁIS DA ÁREA DE INFLUENCIA 263
POLÍGONOS INDUSTRIÁIS DA ÁREA DE INFLUENCIA 264
POLÍGONOS INDUSTRIÁIS DA ÁREA DE INFLUENCIA 265
TRÁFICOS PORTUARIOS 266
BUQUES MERCANTES ENTRADOS NOS PORTOS DE TITULARIDADE ESTATAL E UNIDADES DE ARQUEO 266
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORÍAS NOS PORTOS DE TITULARIDADE ESTATAL 267
DETALLE DO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS DO PORTO DE MARÍN 268
PLANO DO PORTO DE MARÍN 269
BRILAT “GALICIA” VII BASE GENERAL MORILLO 271
BRILAT “GALICIA” VII 272
APORTACIÓN ECONÓMICA DA BRILAT 272
OUTRAS INFORMACIÓNS DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DA BRILAT 273
ATLAS ESTATÍSTICO 274
INDICADORES DE POSICIONAMENTO - COMPARATIVA COAS SETE GRANDES CIDADES 292
TÁBOA DE INDICADORES DE POSICIONAMENTO 293
COHESIÓN SOCIAL 293
ECONOMÍA E EMPRESA 296
ANEXOS 298
ANEXO A. INFORME DO IMPACTO DA COVID-19 299
IMPACTO NO PARO REXISTRADO 302
PARO NAS SETE CIDADES GALEGAS 302
DETALLE DO PARO NAS SETE CIDADES GALEGAS 303
IMPACTO NOS CONTRATOS REALIZADOS 304
EVOLUCIÓN DOS CONTRATOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 304
DETALLE DA EVOLUCIÓN DOS CONTRATOS NAS SETE CIDADES GALEGAS 305
IMPACTO NAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL 305
AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS SETE CIDADES GALEGAS 306
DETALLE DA AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL NAS SETE CIDADES GALEGAS 307
IMPACTO NA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTÍS 308
SOCIEDADES MERCANTÍS CONSTITUIDAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 308
IMPACTO NA ECONOMÍA SOCIAL 310
COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORAIS E CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 310
IMPACTO NAS TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS 312
TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR RÉXIME DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 312
TRANSACCIÓNS INMOBILIARIAS POR TIPO DE VIVENDA NAS SETE CIDADES GALEGAS 313
IMPACTO NA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 314
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR CONCELLO DE RESIDENCIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 314
DETALLE DA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS POR CONCELLO DE RESIDENCIA NAS SETE CIDADES GALEGAS 315
IMPACTO NO BALANCE DE INFRACCIÓNS PENAIS 316
INFRACCIÓNS PENAIS NAS SETE CIDADES GALEGAS 316
DETALLE DAS INFRACCIÓNS PENAIS NA CIDADE DE PONTEVEDRA 317
IMPACTO NAS RENDAS DE INSERCION SOCIAL 318
BENEFICIARIOS DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) NAS SETE CIDADES GALEGAS 318
BENEFICIARIOS DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS) NAS SETE CIDADES GALEGAS 319
IMPACTO NA ACTIVIDADE DO CHUP 320
EVOLUCIÓN DA ACTIVIDADE ASISTENCIAL NO CHuP 320
DETALLE DOUTRA ACTIVIDADE 321
ACTIVIDADE ASISTENCIAL – CENTROS DE SAÚDE 322
DETALLE DOUTRA ACTIVIDADE ASISTENCIAL – CENTROS DE SAÚDE 323
CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAIORES DE HOSPITALIZACIÓN 324
DETALLE DE ACTIVIDADE EN DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 325
IMPACTO NO ASOCIACIONISMO – REXISTRO DE ASOCIACIÓNS 326
ASOCIACIÓNS NAS SETE CIDADES GALEGAS 326
IMPACTO NO ASOCIACIONISMO – REXISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS 327
ENTIDADES DEPORTIVAS NAS SETE CIDADES GALEGAS 327
IMPACTO NOS SALDOS MIGRATORIOS 328
SALDO MIGRATORIO DAS SETE CIDADES GALEGAS 328
SALDO INTERNO e externo DAS SETE CIDADES GALEGAS 329
IMPACTO NO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 330
MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN DAS SETE CIDADES GALEGAS 330
IMPACTO NO CAMIÑO PORTUGUÉS 331
PEREGRINOS DO CAMIÑO E ESTANCIAS EN ALBERGUES NA CIDADE DE PONTEVEDRA 331
ANEXO B. ACLARACIÓNS TERMINOLÓXICAS 332
ANEXO C. LISTA DE FIGURAS E MAPAS 336
EQUIPO DE TRABALLO E GRUPO DE ASESORAMENTO 347
CONTACTO 350

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTI=