Pontevedra, cidade amable. - page 23

23
7DESEPTIEMBREDEL2013
A cidadedosnenos
Seressociales
T
odossomosconscientesde la
importanciade los lugaresen
losque interactuamosycon-
vivimos, por eso gastamos nues-
tros ahorros en comprarmobilia-
rio que nos resulte acogedor y en
el cual podamos
sentirnosagusto.
Delmismomodo,
exigimos a nues-
tros gobernan-
tes espacios ade-
cuadosparapoderpasear,disfrutar
de nuestro tiempo libre, así como
lugares donde nuestros hijos pue-
dancorretearcon libertadypuedan
dar riendasueltaasusnecesidades
de jugarydedivertirse.
Sin embargo, existe una edad,
dondeparecehaberunvacíoynues-
troshijosseconviertenenunaespe-
cie de jarrones chinos, tal y como
bromeaba un expresidente del
Gobiernoconsupropiafigura,a los
quenosesabemuybiendóndecolo-
car. Por ello, es bastante frecuente
que losespaciosde los jóvenesaca-
ban situándoseenzonas apartadas
e inclusodegradadaspara tratarde
quepuedandivertirsea sumanera
ya laveznomolestendemasiado.
Seproducedeestemodo, undis-
tanciamientoque se retroalimenta.
Haceunosmeses, caminandopor
el centrode la ciudad, me acerqué
conmis niños para ver cómounos
jóvenes bailaban
break dance
en
unas galerías. Resultaba sorpren-
dentecómomovíansucuerpopara
hacer piruetas imposibles queme
hacíandudardequeyopudieseper-
tenecer a sumisma especie, ymis
hijos semostraban impresionados
ante semejante espectáculo. Pasa-
dosunosminutosaparecióunseñor
que, según pude intuir, les estaba
invitandoaabandonarel lugarseña-
lando suaparatodemúsica.Curio-
samente, a20metros seescuchaba
perfectamente lamelodíaque salía
deunaconocidamultinacional con
sus puertas abiertas de par enpar.
Los chicos cogieron sus bártulos y
fueronaensayaraotraparte,apesar
de loquesesuelepensar,sinprotes-
taryeducadamente.
Generar espaciosdonde los jove-
nes se puedan sentir integrados,
donde sus actividades se puedan
tenerencuentasiendoconocidasy
respetadas por los adultos es crear
unaciudadintegradora,pluraldonde
todos tienen cabida. Ofrecer luga-
res donde los jóvenes tengan a su
alcance lugaresdeociosaludable los
hace participes de su ciudad, pues
tal comoafirmabaSantiagoRamón
yCajal:«Elhombreesunsersocial
cuya inteligencianecesitaparaexci-
tarseel rumorde lacolmena».
Opina
ROBERTO
ANTÓN
Psicólogo
¿xogosde
mesa?
MÉNDEZNÚÑEZ.
¿Quen
dixoqueos taboleiros
nonsepodendespregar
na rúa?Nonsódebalón,
bicicletasenenos
brincandoseenchenas
prazasdacidade. A
tranquilidadedos
espazosestimula
estampascomoada
imaxe, naqueungrupo
de rapacesaproveita
unhasescaleirasdapraza
paradespregarunxogo
demesa | FÁTIMA
SANTIAGO
espazopara todos
FERRERÍA.
Aprazacentral dePontevedra, aFerrería, éunespazoglobal, con
espazopara todosepara todo.Osmáispequenos, comona imaxesuperior,
inclusoaconverteronnalgunhaocasiónnunhaaulademúsica. Aquí, nun
obradoirodebatucadadeBaobabTeatro |MÓNICA IRAGO
auditoriosaoaire libre
TEUCRO.
Asprazascomo lugardeencontro, pero taméncomoespazosnos
queprogramaractividadesparaosmáispequenos. AdoTeucroéescenario
habitual duranteasdistintas festasdeobradoiroseprogramacióndeseñada
especialmenteparaosnenos | PATRICIADOMÍNGUEZ
unespazomáis amableparaosmáis
pequenos. De feito opedagogo soli-
citoulleaoalcalde,MiguelAnxoFer-
nándezLores, nomesdemaiodeste
mesmoano, candocomproboucomo
eraPontevedra,que lleremitiran toda
a documentación da que dispoña o
Concello sobre omodelode cidade,
os datos e as experiencias reais nos
últimos anos.
Entreesasexperienciashai algunhas
tan reais comoefímeraspormoi co-
tiásquesexan. ¿Aquesoanascidades?
¿Quequedadapercepcióndarealida-
de que rodea aos seus habitantes ao
finaldodía?Unproxectoquesededi-
caadocumentaresessonspercorreu
as rúasdePontevedranoano2006á
procuradeses rexistros sonoros.
OproxectochámaseEscoitar.org.Na
praza doTeucro acharon o rexistro
máis silencioso dunha praza entre
todasasquegravarannascidadesde
Galicia. Pero tamén o rexistro con
máis nenos. Algo que se produciu
taménnoutros lugares da cidade.
Laboratorioapequenaescala
A cidadedosnenos
émáis queun li-
bro. Éun chamamento aunxeitode
actuar.Nacedunproxectoque inclúe
aospequenoscomobaremosnaselec-
cións evaloraciónsdacidadeque se
levouáprácticaenFano, aurbenatal
deTonucci.Doquese trataéde tomar
como referente á infancia á hora de
primar nas decisións sobre calquera
actuación e reformaurbana.
PontevedraéparaFrancescoTonucci
todoun laboratorioapequenaescala.
TrasvisitarBogotá,CidadedeMéxico
ou Lima, todas elas con poboacións
porencimadossetemillónsdehabi-
tantes, antesderecalarnaPontevedra
deoitentae tresmil, Tonucci sostén
queomodelopeonil implantadona
cidade do Lérez pode ser adoptado
por estas grandes urbes barrio a ba-
rrio e distrito a distrito. As grandes
urbes bebendo domodelo que fun-
cionoununha cidadepequena.
Dopequenoaogrande.Unhaconstan-
teno seupensamento. Así o expuxo
en Pontevedra: «Temos que ter en
conta as necesidades que os nenos
expresan, por exemplo o xogo, non
consideradocomoalgoqueseresolve
cunparque, senóncomounhapresen-
za significativadosnenosnacidade
mesma.O lugardexogononsódeben
serosparques, senón todaa cidade».
E de paso darlle a Pontevedra unha
banda sonoraúnica. Adosnenos.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook