Mellor a pé - page 5

Acapital é unha cidade compacta e cha. Éo centro co-
mercial ede servizos da zona central dasRíasBaixas;
a súa economía terciariabasculanos servizos da capi-
talidade (administrativos, sanitarios, xudiciais emilita-
res), así comono comercio eo ocio.
Na comarca existe industriaalimentaria, auxiliar doau-
tomóbil, relacionada coa construcióne turismo. Varios
centros universitarios edeportivos dealto nivel comple-
tan o panorama socioeconómico. O sector primario é
básicamente forestal.
Apoboación do con-
torno dePontevedra
está composta
dunha serie de pe-
quenos núcleos ur-
banos, algúnsmoi
próximos á capital, e
un poboamentomoi
disperso, composto
por pequenos asen-
tamentos disemina-
dos napaisaxe.
AdesembocaduradoLérez, que formaa ríade
Pontevedra, debuxaonúcleourbano
SededaXuntadeGaliza
Unha cidade compacta
Distribución
da poboación
na comarca
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook