Mellor a pé - page 6

Norte
7,9
Uruguai
5,9
Dom.
Fontán
5,6
Leste
3,6
J.Malvar
5,1
E.Pondal
3,2
Sur
5,1
Fdez.
Ladreda
4,5
Av.
Marín
5,1
ABarca
5,2
46
Millóns dedesprazamentosmotorizados rexis-
trados anualmenteen distintos puntos da
trama urbana
54.741
Total de vehículos amotor censados nomuni-
cipio dePontevedra
40.203
Turismos censados na capital
6.533
Ciclomotores emotociclestas rexistrados
117
Autobuses censados para
o transporte colectivo depersoas
1.285
Prazas deaparcamentos intermodais
turismo/peón, gratuítos, no contornoda cidade,
a poucosminutos camiñando da zona central.
4.437
Prazas enaparcadoiros convencionais depago
7.406
Prazas deestacionamentoen viariopúblico,
todas elas gratuítas
19
Liñas de autobuses que cadadíaentranou
saen dePontevedra
762.000
Viaxeiros que utilizananualmente aEstación
deFerrocarril
Millóns dedesprazamentosmotorizados rexistrados
anualmente en distintos puntos da trama urbana
Os lombosde asfalto,moi frecuentes en toda a cidade
A circulaciónmotorizada
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook