DUBAI - Voz de Galicia - page 2

2
PremioHábitataPontevedra
O recoñecemento
Pontevedramereceuo recoñecementodoGobernode
Dubái edaaxenciaONU-Hábitatpor ser unhacidade
amable, centradanaspersoas. Foi aculminación, atao
deagora, dunprocesodecambiourbanoquearrancou
haimáisdequinceanosequeaíndanon rematou
F
oicuriosoasistirasemana pa-
sada enDubái á entrega do premio
ONU-HábitataoConcellodePonteve-
drapolo seumodelodecidade«cen-
tradonaspersoas».E foicuriosopolo
contraste, xa quementres o goberno
doemiratoárabeea institución inter-
nacionalmáis importante domundo
premiaban a unha cidade «amable»,
foradopazode convencións daCul-
tural & ScientificAssociation, enAl
Mamzar, acidadedeDubái éde todo
menosamablecospeóns.Unhametró-
polecruzadaporautopistasdeseisou
máis carrís, sen apenas espazos peo-
nísmáisaládoscentroscomerciais, e
cuncaosde tráfico insufrible.
Épor isoquedatoscomoosque leva-
ronaPontevedraamereceropremio
«ás mellores prácticas paramello-
rar as condicións de vida
das persoas» levantaron
certaadmiraciónentreos
invitados ao acto. Porque
reducir nunha década no
centrodePontevedranun
65%asemisiónsdegases
procedentes dos vehícu-
los,oumanteranotrasano
unha taxademortalidade
ceronas vías tratadas, ou
limitar a velocidade a 30
quilómetros por hora en
todasasvíasurbanas, son
feitos que alá, enDubái,
parecenpoucomenosque
unhautopía.
Porquesonesesosméri-
tosacadadosparaobterogalardón,un
premioque recoñeceo traballo reali-
zadonosúltimos15anosporPonteve-
dra enmateria de innovación, inclu-
sión social oucalidadeurbanaedes-
tacaquesetratadunmodelo«transfe-
rible»,édicir,quepodeserexecutado
noutrosmunicipios, inclusomáisgran-
desqueacidadedoLérez.
Na súa candidatura, que foi ava-
lada poloComitéHábitat Español,
unorganismodependentedoMinis-
teriodeFomento,oConcellodePon-
tevedra especificaba que presentaba
«unhaexperienciaprácticade15anos
na que se perseguía unha profunda
mellora domedio ambiente urbano
e alcanzar unha alta calidadeurbana
en todasassúas facetas».Unhaexpe-
rienciaquepódeseresumirnosobxec-
tivos prantexados dende o inicio da
transformación urbana da cidade.
No campomedioambiental, reducir
drasticamenteacontaminaciónaérea,
sonoraedasaugas.Nosocial, conse-
guirunhacidade inclusivae integra-
dora, na que semitigasen ou se eli-
minasen as barreiras de clase social,
por estado físico ou discapacidade,
por idade,porsexooucalqueraoutra
diversidade.
Noeidodamobilidade, osobxecti-
vos pasabanpor eliminar os perigos
dacirculaciónepotenciar
amobilidadenonmotori-
zada, investindoaspriori-
dades e situando os des-
prazamentos a pé como
elementocentraldamobi-
lidade urbana. E tamén,
por suposto, tratábase
de converter os espazos
públicosurbanos,acidade,
encentrodesocialización,
deusosplurais integrados.
E fomentar a autonomía
dosnenoseasúa integra-
ciónnavidaurbana.
¿Que resultados tense
acadadosneste 15anosde
traballo político e social?
DendeopropioConcellodestacanque
hoxe en díamáis das dúas terceiras
partesdosdesprazamentosrealízanse
apéouenbicicletas,quedesaparece-
ron as barreiras físicas para cadeiras
de rodas e carros infantís, que toda
a cidade ten velocidademáxima de
30quilómetroshora; queosresiduos
líquidos que sedevolvían ánatureza
sendepurar elimináronse nun 70%;
que os ruídos do tráfico tamén son
algodopasado;queosnenosenenas
acodenaocolexiocamiñandona súa
granmaioría; que a vida nas rúas é
moi intensapara todosos cidadáns.
A peligrosidade do tráfico redu-
ciuse drasticamente, e non haimor-
tosninferidosdegravidade.Ademais,
incrementáronse os espazos públi-
cos e zonas verdes, así como as sen-
llaspeonís eparaciclistas. E, parale-
lamente, fomentouse a recuperación
e rehabilitación do centro histórico
edoutras áreasurbanasdegradadas.
Todosestes logrossonosque leva-
ron aDubái e áONU-Hábitat a pre-
miar omodelo de Pontevedra. Por-
que, aínda que haxa case 6.000 qui-
lómetros dedistancia entre a cidade
doLérezeoparaísoárabe,haicousas
quenós temoseelesnon.
POR
SERXIOBARRAL
AONUcoroaá
cidade«centrada
naspersoas»
A reduciónda
contaminación,
aconquistados
espazos
públicospolos
cidadánsea
eliminaciónda
mortalidade,
foronasclaves
Ocambio
4-5
Ensóquinceanos,
Pontevedramudou
decara, converteuse
nacidadedospeóns
Assendas
8-9
Pontevedraconta
adíadehoxecon
corentaquilómetros
desendasverdes
Aentrevista
20-21
OpedagogoFrancesco
Tonucci sosténquea
«experienciadecam-
bioéexemplar»
O tráfico
14-15
Aapostapolacoe-
xistenciadepeóns,
bicisecocheséa
característicaclave
Coordinación
M. Blanco / Ch. Casares
Redacción
S. Barral, C. Barral,
LópezPenide,M. Gago,
E. Larriba. C. G. de
Burgos, R. Palmás.
Fotografía
Leiro / Capotillo
Infografía
Ayerra /Alexia
Diseño ymaquetación
MaríaPedreda
LaVoz deGalicia
SUMARIO
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook