Pontevedra Participa! 1

214

Chegado o mes de setembro, o Concello de Pontevedra dá un novo impulso ao modelo de participación cidadá no ámbito territorial, en consonancia coas prioridades fixadas para o presente mandato, que se fixeron explícitas no discurso de toma de posesión do alcalde, e no pacto do goberno. Un dos concelleiros coordinadores, Luís Bará lembrou esta mañá que a participación social e o impulso da acción municipal no ámbito das parroquias e os barrios terán un protagonismo esencial ao longo dos anos 2011-2015.

Luís Bará indicou que os obxectivos serán:

1. Potenciar a identidade parroquial.
2. Vertebración e cohesión social, e creación de núcleos de centralidade parroquial.
3. Mellora da calidade de vida, achegando o modelo do centro e dos barrios urbanos ao rural.

Para lograr este obxectivo, o concelleiro explicou que referente ás parroquias póñense en marcha tres instrumentos:

• Incremento dos recursos destinados ás parroquias, comezando por unha maior atención en tempo e medios co nomeamento de 4 concelleiros/as delegados/as de parroquias. Estes concelleiros/as contarán co apoio dos técnicos municipais para o desenvolvemento do seu labor.
• Fomento da democracia participativa través dos consellos parroquiais, nos que estarán representados todos os sectores do seu ámbito territorial e que terán como obxectivo planificar as actuacións na parroquia e fixar as prioridades a curto, medio e longo prazo.
• Elaboración dos Plans específicos de infraestruturas de cada parroquia no que se recollan todas as necesidades e actuacións para un período estimado de 8 anos.

Os contidos dos plans específicos das parroquias desenvolveranse en varios ámbitos:

1. Posta en valor do patrimonio cultural.
a. Patrimonio material: patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico. Medidas: recollida de información, estudo, catalogación, protección normativa, actuacións de fomento e mellora: restauración, sinalización, divulgación, aproveitamento social, educativo, turístico…
b. Patrimonio inmaterial: toponimia, literatura oral, costumes e tradicións… Medidas: recollida de documentación verbal e audiovisual, accións de divulgación e posta en valor.

2. Posta en valor do patrimonio ambiental.
a. Cursos de auga, humedais… Medidas: recollida de información, estudo, restauración, actuacións de mellora, sendas…
b. Terreos forestais, demais territorio… Medidas: recollida de información, melloras, parques forestais…

3. Mellora da mobilidade.
a. Infraestruturas. Medidas: ordenación/reordenación de usos, potenciación da mobilidade amábel, dotación de beirarrúas, sostemento de pavimentos.
b. Seguranza viaria. Medidas: limitación de velocidade, calmado do tráfico, sinalización…

4. Mellora de servizos.
a. Auga e saneamento. Medidas: potenciación de traídas veciñais, subministro público en zonas nas que se necesite, completar a rede de sumidoiros con racionalidade.
b. Iluminación pública. Medidas: completar e mellorar a rede, iluminación de elementos senlleiros…
c. Recollida de RSU´s e outros. Medidas: reaxuste de certos elementos do servizo, información sobre punto limpo, vía para actuar sobre animais abandonados…

5. Dotacións e equipamentos.
a. Centros cívicos. Medidas: completar a rede de centros cívicos onde sexa prioritario, medidas de xestión que optimicen o aproveitamento e os custes.
b. Parques, espazos públicos, áreas de xogo. Medidas: sostemento dos actuais e completar con novos tendo en conta criterios de maior uso e menor sostemento; potenciación das actuacións nos núcleos de centralidade parroquial.

Os procesos de elaboración dos plans específicos das parroquias terán unha duración estimada de 12 meses. O proceso abrirase cunha primeira explicación e debate en paralelo á constitución dos consellos parroquiais, desenvolverase un proceso de información e debate co obxecto de que este proxecto sexa compartido polos axentes sociais da parroquia. Farase nos meses de setembro e outubro.

En segundo lugar será unha recollida de demandas: en cada un dos apartados do plan recolleranse as demandas e propostas dos veciños e veciñas. Con este obxecto poderanse crear grupos de traballo no concello parroquial. A duración estimada desta fase é de catro meses.

Valoración económica: unha vez recollidas as demandas debe facerse unha aproximación aos seus custes reais tanto económicos como de outros medios.

A continuación haberá unha priorización e secuenciación dos proxectos: unha vez coñecidos os custes, farase unha priorización cos axentes sociais da parroquia.

A aprobación do plan abrirase unha vez recompiladas as propostas e valoracións e establecida a priorización e secuenciación. O Plan será sometido a exposición pública na parroquia e, unha vez recollidas as achegas e alegacións, aprobarase definitivamente.

Tamén está previsto un seguimento do plan no Consello parroquial cada tres meses, e cada ano procederase á súa actualización.

Logo da presentación oficial de Pontevedra Participa nun acto público celebrado o pasado 7 de xullo, a posta en marcha da iniciativa será a partir do vindeiro luns, 19 de setembro, cando está prevista unha comparecencia do concelleiro Luís Bará no pleno municipal. Dende ese momento comezará a constitución dos consellos parroquiais, de feito a última semana de setembro está previsto as constitucións nas parroquias de Salcedo e Mourente.