Inicio Concello Corporación Comisións Informativas

Comisións Informativas

As comisións do Pleno son órganos colexiados complementarios do mesmo que teñen por obxecto o estudo, informe e consulta dos asuntos que deban de ser sometidos á decisión do Pleno, o seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno, e aquelas outras atribucións de carácter resolutorio, que lle delegue o Pleno da Corporación de conformidade co establecido no artigo 123.3 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local (Art. 130 do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións do Concello de Pontevedra).

  • Estarán formadas por 9 membros, incluído o seu Presidente/a e coa seguinte representación proporcional de cada grupo político municipal: 4 membros do grupo municipal do PP, 3 membros do grupo municipal do BNG, 2 membros do grupo municipal do PSdG-PSOE.
  • As Comisións Permanentes celebrarán sesións ordinarias segundo se precisa:
    • As Comisións de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente e de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos celebrarán as súas sesións ordinarias os martes alternos ás 11 horas.
    • As Comisións de Réxime Interior, Participación, Pesoal e Xustiza e xeral de Fondos Europeos e de Economía e Facenda, e Especial de Contas celebrarán as súas sesións ordinarias os mércores anteriores ao pleno ordinario, ás 13 e 12 horas respectivamente.
    • A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización sociocultural celebrará as súas sesións ordinarias os xoves alternos ás 11 horas.

A comisión reúnese os mércores anteriores á celebración do Pleno ordinario ás 13.00 horas.

Presidenta: Eva Villaverde Pego (BNG)
Vicepresidente: Raimundo González Carballo (BNG)
Vogais:
Anabel Gulías Torreiro (BNG)
Guillermo Juan Peñas (PP)
María José Pardo Pumar (PP)
Beatriz Rey González (PP)
Aroa Otero Rodríguez (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)

A comisión reúnese en martes alternos coa Comisión de mobilidade ás 11.00 horas.

Presidenta: Alberto Oubiña Piay (BNG)
Vicepresidente: Xaquín Moreda González (BNG)
Vogais:
Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo (BNG)
Gerardo Ramón Pérez Puga (PP)
Iago Acuña Vieites (PP)
Silvia Crespo Tobío (PP)
Beatriz Rey González (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)

A comisión reúnese os xoves anteriores á celebración do Pleno ordinario ás 11.00 horas.

Presidente: Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)
Vicepresidenta: Anabel Gulías Torreiro (BNG)
Vogais:
María Xosé Abilleira Novo (BNG)
Silvia Junco Martínez (PP)
Silvia Crespo Tobío (PP)
Beatriz Rey González (PP)
María José Pardo Pumar (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)

A comisión reúnese ás 11.00 horas en martes alternos coa Comisión de Urbanismo.

Presidente: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo (BNG)
Vicepresidenta: María Xosé Abilleira Novo (BNG)
Vogais:
Xaquín Moreda González (BNG)
Martín Martínez Silva (PP)
Iago Acuña Vieites (PP)
Silvia Crespo Tobío (PP)
María José Pardo Pumar (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)

A comisión reúnese os mércores anteriores á celebración do Pleno ordinario ás 12.00 horas.

Presidente: Raimundo González Carballo (BNG)
Vicepresidenta: Eva María Vilaverde Pego (BNG)
Vogais:
Alberto Oubiña Piay (BNG)
Juan Manuel Muñoz Cerrada (PP)
Aroa Otero Rodríguez (PP)
Iago Acuña Vieites (PP)
María José Pardo Pumar (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)

Presidenta: Anabel Gulías Torreiro (BNG)
Vicepresidente: Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)
Vogais:
Eva María Villaverde Pego (BNG)
Beatriz Rey González (PP)
Iago Acuña Vieites (PP)
Aroa Otero Rodríguez (PP)
Silvia Crespo Tobío (PP)
Iván Puentes Rivera (PSdG-PSOE)
Manuel Fariña Casanova (PSdG-PSOE)