Inicio Concello Corporación Declaracións de interese

Declaracións de interese

Declaracións de bens e de actividades da Corporación Municipal de Pontevedra

De conformidade coa lexislación sobre réxime local, o persoal corporativo e non corporativo sinalado no art. 25 do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións deste Concello (ROP) está obrigado a presentar as declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, e as declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais. Deberán facelo con ocasión da toma de posesión, variacións e do cesamento, así como presentar unha declaración de variación anual. As declaracións efectuaranse segundo os modelos aprobados polo Pleno. Todo segundo o referido ROP nos seus arts 25 e seguintes.

Tamén se incluirán nesta páxina, de existir, declaracións de compatibilidade e compensacións respecto de actividades realizadas logo do cese, de acordo co art. 30 bis do ROP.

Respecto do persoal electo a súa publicidade prodúcese neste portal web, figurando a continuación as súas diferentes declaracións.

ConcelleirosBens patrimoniaisActividades
Rafael Domínguez Artime (PP)DeclaraciónDeclaración
María José Pardo Pumar (PP)DeclaraciónDeclaración
Guillermo Juncal Peñas (PP)DeclaraciónDeclaración
Silvia Junco Martínez (PP)DeclaraciónDeclaración
Martín Martínez Silva (PP)DeclaraciónDeclaración
Juan Manuel Muñoz Cerrada (PP)DeclaraciónDeclaración
Beatriz Rey González (PP)DeclaraciónDeclaración
Gerardo Pérez Puga (PP)DeclaraciónDeclaración
Silvia Crespo Tobío (PP)DeclaraciónDeclaración
Iago Acuña Vieites (PP)DeclaraciónDeclaración
Aroa Otero Rodríguez (PP)DeclaraciónDeclaración
Miguel Anxo Fernández Lores (BNG)DeclaraciónDeclaración
Eva Villaverde Pego (BNG)DeclaraciónDeclaración
Anabel Gulías Torreiro (BNG)DeclaraciónDeclaración
César Mosquera Lourenzo (BNG)DeclaraciónDeclaración
Demetrio Gómez Xunqueira (BNG)DeclaraciónDeclaración
Luís Alberto Oubiña Piay (BNG)DeclaraciónDeclaración
Raimundo González Carballo (BNG)DeclaraciónDeclaración
María Xosé Abilleira Novo (BNG)DeclaraciónDeclaración
Xaquín Moreda González (BNG)DeclaraciónDeclaración
Iván Puentes Rivera (PSOE)DeclaraciónDeclaración
Gloria Blanco Rial (PSOE)DeclaraciónDeclaración
Manuel Fariña Casanova (PSOE)DeclaraciónDeclaración
Marcos Rey Pazos (PSOE)DeclaraciónDeclaración
Carmen Hermo Sánchez (PSOE)DeclaraciónDeclaración

Concelleiros/as cesantes durante o mandato

ConcelleirosBens patrimoniaisActividades
Miguel Anxo Fernández Lores
(BNG)
Declaración
Variación 2020-08-19
Variación 2022-08-22
Declaración
Anabel Gulías Torreiro
(BNG)
DeclaraciónDeclaración
Eva Villaverde Pego
(BNG)
Declaración
Variación 2019-10-24
Declaración
Demetrio Gómez Xunqueira
(BNG)
Declaración
Variación 2020-08-27
Variación 2022-08-23
Declaración
César Mosquera Lourenzo
(BNG)
Declaración
Declaración
María do Carme da Silva Méndez
(BNG)
Declaración
Variación 2022-08-22
Declaración
Raimundo González Carballo
(BNG)
Declaración
Variación 2019-07-17
Declaración
María do Carme Fouces Díaz
(BNG)
DeclaraciónDeclaración
Luís Alberto Oubiña Piai
(BNG)
Declaración
Variación 2022-09-15
Declaración
Pilar Comesaña Hermida
(BNG)
Declaración
Variación 2020-08-19
Variación 2022-09-12
Declaración
Xaquín Moreda González
(BNG)
Declaración
Variación 2020-08-26
Declaración
Rafael Domínguez Artime
(PP)
Declaración
Variación 2021-03-10
Declaración
María José Pardo Pumar
(PP)
Declaración
Variación 2020-08-20
Variación 2022-08-25
Declaración
Pablo Fernández López
(PP)
Declaración
Variación 2020-08-21
Variación 2022-08-24
Declaración
Ana Isabel Vázquez Reboredo
(PP)
Declaración
Variación 2022-08-24
Declaración
Gerardo Pérez Puga
(PP)
Declaración
Variación 2022-09-16
Declaración
Martín Martínez Silva
(PP)
Declaración
Declaración
Silvia Junco Martínez
(PP)
Declaración
Variación 2019-09-23
Variación 2020-08-19
Variación 2022-05-25
Declaración
Guillermo Juncal Peñas
(PP)
Declaración
Variación 2020-08-28
Variación 2022-08-29
Declaración
Juan Manuel Muñoz Cerrada
(PP)
Declaración
Variación 2019-09-24
Variación 2022-08-22
Declaración
Agustín Fernández González
(PSOE)
Declaración
Variación 2022-08-22
Declaración
Gloria Blanco Rial
(PSOE)
Declaración
Variación 2020-08-26
Variación 2022-08-28
Declaración
Iván Puentes Rivera
(PSOE)
Declaración
Variación 2020-08-31
Variación 2022-12-01
Declaración
Variación 2020-08-31
Variación 2022-12-01
Marcos Rey Pazos
(PSOE)
Declaración
Variación 2022-08-30
Declaración
Gregorio Revenga Portela
(Concelleiro non adscrito)
Declaración
Variación 2019-10-15
Variación 2022-09-09
Declaración

Concelleiros/as cesantes durante o mandato

ConcelleirosBens patrimoniaisActividades
Paloma Castro Rey (PSOE)Declaración
Declara por CESE
Declaración
Declara por CESE

Concelleiros/as cesantes por finalización de mandato

ConcelleirosBens patrimoniaisActividades
Ana Isabel Vázquez Reboredo
(PP)
Declara por CESEDeclara por CESE
Luís Alberto Oubiña Piai
(BNG)
Declara por CESEDeclara por CESE
Pilar Comesaña Hermida
(BNG)
Declara por CESEDeclara por CESE
María do Carme Fouces Díaz
(BNG)
Declara por CESEDeclara por CESE
Agustín Fernández González
(PSOE)
Gregorio Revenga Portela
(Concelleiro non adscrito)
Declara por CESEDeclara por CESE

Respecto do restante persoal obrigado, calquera cidadán que así o estime, poderá presentar solicitude de acceso nos termos do apartado 3 do art. 30 do Regulamento orgánico do Pleno e das súas comisións, que será resolta segundo tal precepto. No seguinte enlace relaciónanse a tal efecto os cargos ou postos en cuestión e as persoas titulares.

Normativa: