SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA DESEVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO EIDO DA CULTURA PARA O ANO 2012

72

Liña de axudas de cultura 2012

O Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) publica hoxe a liña de subvencións da Concellaría de Cultura para o ano 2012 que estará aberta até o vindeiro 9 de outubro. As bases publicas no BOP son as seguintes:

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da Cultura no ano 2012.

LIMIAR.

As presentes bases que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións no ano 2012, estarán suxeitas á Ordenanza xeral de subvencións, reguladora da concesión de subvencións polo Concello e os seus organismos autónomos aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación Municipal en data 17 de setembro de 2004.

………

Ver documento PDF