REDE DE DRENAXES E REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DO CAMIÑO DE ROCIÑA Á ESTRADA DO PONTILLÓN. VERDUCIDO: ADXUDICACIÓN.

155

ADXUDICACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 01.09.2014:

"Adxudicar á empresa CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS, S.L. (CIF B-36147429), a contratación das obras de “rede de drenaxes e rehabilitación superficial do camiño de Rociña á estrada do Pontillón. Verducido”, por importe de 106.996,89 €, e o importe do IVE 22.469,35 €, ascendendo o total do orzamento de execución a 129.466,24 €, ofertando as melloras: incremento do espesor da capa de rodadura de MBC: 2 cm. formación de lomo reductor de velocidade de 6,50 m. de lonxitude de ancho variable: 2 und., financiándose o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 11.454.0-619.71 do orzamento de 2014, contabilizándose a operación RC nº 2014-27093, sendo o prazo de execución do contrato de catro meses, as obras se executarán con suxeición ao proxecto, prego de cláusulas administrativas particulares e oferta presentada pola empresa adxudicataria."

DATA DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 4/09/2014.