Conservación e mantemento da sinalización horizontal e vertical da rede viaria de Pontevedra

373

Conservación e mantemento da sinalización horizontal e vertical da rede viaria de Pontevedra.

-Obxecto: Levar a cabo as presración que sexan necesarias para o mantemento e conservación do sistema de sinalización horizontal e verical da rede viaria urbana do municipio de Pontevedra nas condicións adecuadas.

-Procedemento de adxudicación: Aberto. Criterios 2 tipos.

-Prazo de presentación de ofertas: 26 días hábiles. Se publicarán no DOGA e BOP. O prazo comenzará a contarse a partir da publicación do último boletín.

-Importe: Valor estimado (tipo licitación, sen IVA): 981.818,16 €

Presupuesto licitación: sen prórrogas: 792.000,00 € (654.545,45 + 137.454,55 ive 21%)

Importe anual: 198.000,00 (163.636,36 € + 34.363,64 € ive 21%)

Duración do contrato: Plurianual. 4 anos. Posibilidade de prórrogas: 2 anos. O contrato no poderá exceder de 6 anos.